Νόμος 2843/00 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΑΝΕΟ ΑΕ), που διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 

1Α. Η Εταιρεία της παραγράφου 1 μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρία και έχει διακριτικό τίτλο Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

2. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (στο εξής: επενδυτικά σχήματα) που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν και θα διέπονται από τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να επενδύουν αποκλειστικά σε καινοτόμες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, η διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων Προορισμένων για συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα διέπονται από τη νομοθεσία αλλοδαπού κράτους και θα επενδύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η σύσταση και διαχείριση επενδυτικών σχημάτων, και η παροχή συμβουλών για τη διαχείρισή τους.

 

Η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τους ανωτέρω σκοπούς και με την εν γένει προαγωγή του θεσμού των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε μορφής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και γενικά να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 22 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018).

 

3. α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,29) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση κοινών ή προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα προνόμια κάθε κατηγορίας προνομιούχων μετοχών ορίζονται ελευθέρως στο καταστατικό της εταιρίας και μπορεί να συνίστανται και σε οποιαδήποτε ειδική μεταχείριση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου, κατά παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των μετόχων, είτε υπέρ αυτού είτε υπέρ των λοιπών μετόχων της εταιρίας.

 

β) Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η ολική ή μερική παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της εταιρίας, από τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία αποκλειστικά δια κοινών ή δια μιας ή περισσότερων κατηγοριών προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και η παραίτησή του από τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη συμμετοχή σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

γ) Με συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και των λοιπών μετόχων της εταιρίας αφ' ετέρου επιτρέπεται να συμφωνείται η εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής των λοιπών μετόχων στην εταιρία αντί προκαθορισμένου τιμήματος κατά την προαίρεση των αντισυμβαλλόμενων μετόχων. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης τέτοιων συμβάσεων και η έκταση των υποχρεώσεων που μπορεί να αναλαμβάνει με αυτές το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

δ) Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας η χωρίς περιορισμούς διανομή στους μετόχους με τη μορφή μερίσματος κάθε ποσού που εισπράττει η εταιρία από τη συμμετοχή της σε επενδυτικά σχήματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ε) Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία ομολογίες κατά το άρθρο 3Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 μπορούν να αποκτώνται από το Δημόσιο, ή από οποιονδήποτε τρίτο. Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι των ομολογιούχων δεν υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ύψος τους και περιλαμβάνονται στην έννοια του τόκου για τους σκοπούς της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) καθώς και, προκειμένου για ομολογιακά δάνεια της εταιρείας η έκδοση των οποίων λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, για τους σκοπούς του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ57/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) και τροποποιήθηκε την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 

4. Στις γενικές συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 5 μέλη, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρίας. Με το καταστατικό αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τον αριθμό των μετοχών, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, το χρόνο θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Στο καταστατικό προβλέπεται η κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκρίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, β) το ρόλο και τη λειτουργία των επιτροπών της εταιρείας, γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την υλοποίηση επενδύσεων, δ) τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ε) το Οργανόγραμμα της εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων. Στο καταστατικό προβλέπεται επίσης, η σύσταση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επενδυτικής επιτροπής, η οποία θα γνωμοδοτεί επί των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας. Στο καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπεται η σύσταση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και άλλων επιτροπών με έργο την επεξεργασία του στρατηγικού σχεδιασμού της και την εν γένει προώθηση του σκοπού της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι αμοιβές των μελών των επιτροπών αυτών.

 

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η αποζημίωσή τους και οι αμοιβές των μελών των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

7. Κύρια κριτήρια για τη συμμετοχή της εταιρείας σε επενδυτικά σχήματα είναι η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και των διαχειριστών, καθώς και η συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

8. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο περιοδικός έλεγχος των επί μέρους τοποθετήσεων της εταιρίας.

 

9. α) Η εταιρία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης δραστηριότητας. Επίσης η εταιρία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και τροποποίηση του καταστατικού της.

 

β) Η εταιρία δεν υπόκειται σε φόρο για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή της σε επενδυτικά σχήματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Κάθε ποσό που εισπράττουν οι μέτοχοι από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία, στην έκταση που υπερβαίνει το άθροισμα των ως τότε κάθε μορφής εισφορών τους στην εταιρία, εξομοιώνεται φορολογικά με πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, κατά την έννοια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2238/1994.

 

γ) Η συμμετοχή στην εταιρία δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την απόκτηση από το μέτοχο της ιδιότητας κατοίκου Ελλάδας ή μονίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού για την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

10. Οι ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό μπορούν να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι 2 έτη και μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών του προηγούμενου εδαφίου μία φορά και για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Οι αποδοχές των αποσπασμένων κατά τα ανωτέρω υπαλλήλων καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που ελάμβαναν από το φορέα προέλευσής τους και βαρύνουν την εταιρεία και ο χρόνος υπηρεσίας τους στην εταιρεία θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια. Οι υπάλληλοι αποσπώνται στην εταιρεία με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατέχουν.

 

Στην εταιρεία συστήνεται νομική υπηρεσία, οι θέσεις της οποίας καλύπτονται και από δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, κατά το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013). Ο Προϊστάμενος αυτής προσλαμβάνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018).

 

11. Η εταιρεία λογίζεται ως χρηματοπιστωτική επιχείρηση του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Ι ι)στ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995.

 

Για όσο διάστημα η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανήκει σε ιδιώτες, η εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.