Νόμος 3336/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστό έως εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δεν δύναται να είναι κατώτερο του τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%).}

 

2. Το Δημόσιο διορίζει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για το χρονικό διάστημα παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που προβλέπονται στην από 15-12-2000 σύμβαση αποκλειστικότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000), ή των τυχόν ανανεώσεων της, κατά τους όρους της σύμβασης αυτής.

 

3. Ο κατά τα άνω διορισμός γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού.

 

4. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για το άνω χρονικό διάστημα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του, κατά τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.