Νόμος 4141/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)ζ) Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας}

 

2. Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του νόμου 4002/2011 ως εξής:

 

{3Α. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τα δε άλλα δύο επιλέγονται με τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

 

α. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:

 

α.α. Την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

β.β. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις, καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

γ.γ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.

 

δ.δ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.

 

ε.ε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.

 

στ)στ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.

 

ζ.ζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.

 

η.η. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.

 

β. Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:

 

α.α. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

β.β. Η τήρηση των όρων της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

γ.γ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.

 

δ.δ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.

 

ε.ε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.

 

στ)στ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.

 

ζ.ζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.

 

η.η. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

θ.θ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα:

 

α.α. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας.

 

β.β. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέσμευση της εταιρείας.

 

δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή / και τη σύναψη σύμβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας κοινοποιούμενη στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενό τους. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου, βρίσκεται εκτός του δημόσιου τομέα και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία η οποία και καταβάλει το προβλεπόμενο σε αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάθε είδους συμβάσεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για λογαριασμό της από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, κατατίθεται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων χορηγεί στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία για λογαριασμό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο λογαριασμό εξόδων. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της τελευταίας, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.

 

ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης μέλους ή για όποιον άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού μέχρι την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου μέλους.}

 

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 07274 ΕΞ/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 413/ΥΟΔΔ/2012), συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τη συμπλήρωση 3 ετών από τη δημοσίευση του διορισμού τους και, κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, φέρει πλήρως τα αποτελέσματά της από την έναρξη ισχύος της.

 

Από τον πρώτο προϋπολογισμό της Επιτροπής, καλύπτονται ενδεχόμενες δαπάνες από την ημερομηνία ορισμού της Επιτροπής, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

4. Το άρθρο 39 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.}

 

β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο είτε: α) 12 μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με σχετική πράξη της, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Το άρθρο 40 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 αντικαθίστανται από εδάφια, ως εξής:

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός 18 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε 24 μήνες από την παραχώρηση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54. Μετά την παρέλευση των 24 μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 39, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί, το αργότερο εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας των 24 μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσμίας ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.}

 

6. Στο άρθρο 40 του νόμου 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

 

α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή / και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή / και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.

 

β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου.

 

γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του νόμου 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν.

 

ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ) Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή / και συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία ή / και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.}

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 2Α του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) τίθενται σε ισχύ την 01-01-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

7. Η περίπτωση στ' του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2)α του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ', που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.}

 

8. Η παράγραφος 2)β του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2)β. Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, συμπεριλαμβάνονται και τα παίγνια που οργανώνει και διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας. Για τη ρύθμιση ή την τροποποίηση της ρύθμισης των σχετικών θεμάτων η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει σχετική πρόταση στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Οι υφιστάμενοι κανονισμοί διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι έχουν εγκριθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011, με τη δημοσίευση των οποίων και καταργούνται.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 καταργείται.

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{H Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας δεν οφείλει να καταβάλει επιχορήγηση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώματα διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συμβατικές υποχρεώσεις της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας προς τρίτους.}

 

11. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 καταργούνται.

 

12. Η παράγραφος, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Β/2000) και φέρει τον αριθμό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) καταργείται.

 

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11)α. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων δυνάμει του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011, η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011.

 

β. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.}

 

14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Στη σύμβαση μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:

 

α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σύμφωνα με την παράγραφο 11,

 

β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας,

 

γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,

 

δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.}

 

15. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 27 του νόμου 2843/2000 ως εξής:

 

{13. Η αποζημίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και του πράκτορα και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που καταβάλλει ο συμμετέχων.}

 

16. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3769/1957 (ΦΕΚ 202/Α/1957), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3865/1958 (ΦΕΚ 58/Α/1958), καταργείται.

 

17. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 29/1958 της 20-12-1958 Περί συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως τροποποιήθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 6/1964 και 240/1966 (ΦΕΚ 65/Α/1996), το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 391/1974 (ΦΕΚ 102/Α/1974) το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 726/1962 (ΦΕΚ 182/Α/1962), το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986), το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1646/1986, με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 222/1996 (ΦΕΚ 171/Α/1996), με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 186/1963 (ΦΕΚ 41/Α/1986) και με το άρθρο 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000), καταργείται.

 

18. Το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986) Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), με το άρθρο 39 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993), με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1904/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990), με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991) και την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), καταργείται.

 

19. Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις καταργούνται.

 

20. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 7/1997 (ΦΕΚ 5/Α/1997) Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ καταργείται.

 

21. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 228/1999 Μετατροπή Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 193/Α/1999) καταργείται.

 

22. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 1)δ εδάφιο α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010): Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καταργείται.

 

23. Η υπουργική απόφαση [Α] 240/1986 (ΦΕΚ 770/Β/1986): Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

24. Η υπουργική απόφαση [Α] 34245/2000 (ΦΕΚ 1621/Β/2000): Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

25. Η υπουργική απόφαση [Α] 34335/2000 (ΦΕΚ 1622/Β/2000): Τροποποίηση αριθμού 5 Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

26. Η υπουργική απόφαση [Α] 442/2001 (ΦΕΚ 23/Β/2001): Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

27. Η υπουργική απόφαση οίκοθεν 2005 (υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 2/34242/0025 (ΦΕΚ 924/Β/2005)): Παροχή κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση μετοχών Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

28. Η υπουργική απόφαση [Α] 1216/1992 (ΦΕΚ 12/Β/1992): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 24084/1986 (Κανονισμός του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου) καταργείται.

 

29. Η υπουργική απόφαση [Α] 29157/2000 (ΦΕΚ 1417/Β/2000): Διεξαγωγή παιχνιδιών Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου με απευθείας σύνδεση καταργείται.

 

30. Η υπουργική απόφαση [Α] 29160/2000 (ΦΕΚ 1427/Β/2000): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

31. Η υπουργική απόφαση [Α] 33709/1990 (ΦΕΚ 39/Β/1990): Κανονισμός λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.

 

32. Η υπουργική απόφαση [Α] 11589/1995 (ΦΕΚ 330/Β/1995): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης [Α] 33709/1990 (Κανονισμός ΛΟΤΤΟ) καταργείται.

 

33. Η υπουργική απόφαση [Α] 29158/2000 (ΦΕΚ 1426/Β/2000): Έγκριση Κανονισμού, Διεξαγωγής Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.

 

34. Η υπουργική απόφαση [Α] 33708/1990 (ΦΕΚ 739/Β/1990): Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.

 

35. Η υπουργική απόφαση [Α] 22642/1992 (ΦΕΚ 413/Β/1992): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης [Α] 33708/1990 (Κανονισμός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ) καταργείται.

 

36.Η υπουργική απόφαση [Α] 11588/1995 (ΦΕΚ 330/Β/1995): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης [Α] 33708/1990 (Κανονισμός ΠΡΟΤΟ) καταργείται.

 

37. Η υπουργική απόφαση [Α] 29163/2000 (ΦΕΚ 1426/Β/2000): Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.

 

38. Η υπουργική απόφαση [Α] 29161/2000 (ΦΕΚ 1418/Β/2000): Κανονισμός λειτουργίας ΛΟΤΤΟ 5 από 35 του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

39. Η υπουργική απόφαση [Α] 29153/2000 (ΦΕΚ 1425/Β/2000): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Βλέπε τροποποίηση με υπουργική απόφαση [Α] 9323/2006) καταργείται.

 

40. Η υπουργική απόφαση [Α] 9323/2006 (ΦΕΚ 284/Β/2006): Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ της Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

41. Η υπουργική απόφαση [Α] ΕΤ-30960/1992 (ΦΕΚ 502/Β/1992): Κανονισμός Κλήρωσης των ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ καταργείται.

 

42. Η υπουργική απόφαση [Α] 28190/1996 (ΦΕΚ 989/Β/1996): Δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ καταργείται.

 

43. Η υπουργική απόφαση [Α] 506/2000 (ΦΕΚ 18/Β/2000): Κανονισμός Λειτουργίας Παιχνιδιών - Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης καταργείται.

 

44. Η υπουργική απόφαση [Α] 597/2000 (ΦΕΚ 21/Β/2000): Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

45. Η υπουργική απόφαση [Α] 598/2000 (ΦΕΚ 21/Β/2000): Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης Αποτελέσματα Αγώνων Καλαθοσφαίρισης καταργείται.

 

46. Η υπουργική απόφαση [Α] 29151/2000 (ΦΕΚ 1425/Β/2000): Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

47. Η υπουργική απόφαση [Α] 29156/2000 (ΦΕΚ 1427/Β/2000): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ καταργείται.

 

48. Η υπουργική απόφαση [Α] 29159/2000 (ΦΕΚ 1427/Β/2000): Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

49. Η υπουργική απόφαση [Α] 291162/2000 (ΦΕΚ 1418/Β/2000): Κανονισμός Διεξαγωγής παιχνιδιού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ καταργείται.

 

50. Η υπουργική απόφαση [Α] 54477/2005 (ΦΕΚ 1598/Β/2005): Τροποποίηση του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ καταργείται.

 

51. Η υπουργική απόφαση [Α] 6879/2006 (ΦΕΚ 176/Β/2006): Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

52. Η υπουργική απόφαση [Α] 17160/1992 (ΦΕΚ 472/Β/1992): Απόδοση από Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ποσών επιχορήγησης σε Δ' Εθνική Κατηγορία καταργείται.

 

53. Η υπουργική απόφαση [Α] 30974/1992 (ΦΕΚ 228/Β/1992): Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟΠΟ σε ΠΑΕ σωματεία καταργείται.

 

54. Η υπουργική απόφαση [Α] 8442/1993 (ΦΕΚ 162/Β/1993): Απόδοση επιχορηγήσεων από Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών καταργείται.

 

55. Η υπουργική απόφαση [Α] 15823/1993 (ΦΕΚ 348/Β/1993): Απόδοση από Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου επιχορηγήσεων σε σωματεία Δ' Εθνικής καταργείται.

 

56. Η υπουργική απόφαση [Α] 32542/1994 (ΦΕΚ 811/Β/1994): Μηνιαία αποζημίωση Συντονιστή Διευθυντή στονΟργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

57. Η υπουργική απόφαση [Α] 32489/1994 (ΦΕΚ 811/Β/1994): Ανανέωση θητείας Συντονιστή Διευθυντή στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

58. Η υπουργική απόφαση [Α] 20295/1999 (ΦΕΚ 1702/Β/1999): Κανονισμός λειτουργίας παιχνιδιού ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ καταργείται.

 

59. Η υπουργική απόφαση [Α] 798/1987 (ΦΕΚ 87/Α/1987): Κανονισμός Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ καταργείται.

 

60. Η υπουργική απόφαση [Α] 25148/1999 (ΦΕΚ 2004/Β/1999): Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Πρακτόρων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 

61. Η υπουργική απόφαση [Α] 29638/2002 (ΦΕΚ 1414/Β/2002): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης [Α] 16590/2002 κανονισμός λειτουργίας Πρακτορείων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

62. Η υπουργική απόφαση [Α] 35276/2002 (ΦΕΚ 1621/Β/2002): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης περί Κανονισμού Λειτουργίας Πρακτορείων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία καταργείται.

 

63. Η υπουργική απόφαση [Α] 251/1999 (υπουργική απόφαση [Α] 25148/1999, (ΦΕΚ 2004/Β/1999)): Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Πρακτόρων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.