Νόμος 2733/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, μετοχές των οποίων αντιπροσωπεύουν ποσοστό από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έως και σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού τους κεφαλαίου διατίθενται σε επενδυτές, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2414/1996, με εξαίρεση τα άρθρα 9 και 10. Στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου 2414/1996, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του ή την καταγγελία της σύμβασής του, για τους λόγους που αναφέρονται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης.

 

2. Τα καταστατικά των επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως και των σχετικών με τα δικαιώματα της μειοψηφίας διατάξεων ιδρυτικών ή άλλων νόμων ή των καταστατικών τους. Στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των επιχειρήσεων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται, ως μέτοχος και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε αυτές μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο εποπτεύων Υπουργός ή νόμιμος εκπρόσωπός του. Ειδικά, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις Γενικές Συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται και εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

 

3. Τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια της εταιρείας που έχουν ήδη εγκριθεί εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, ανεξάρτητα από τη διάθεση ή μη ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.