Νόμος 2873/00 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και θεμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 228/1999 (ΦΕΚ 193/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ως ανώνυμης εταιρείας αρχίζει την 01-01-2000 και λήγει την 31-12-2000.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από 08-11-2000.}

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Τα υφιστάμενα κατά την 31-12-2000 χρηματικά υπόλοιπα από τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονται από τα παιχνίδια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, για τον προσδιορισμό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη και οι διαφορές φόρων που έχουν προκύψει από φορολογικούς ελέγχους του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, κατατίθενται από αυτόν στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 4 του παρόντος το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2001.

 

Το πλεόνασμα του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, το οποίο έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 395/1990 (ΦΕΚ 158/Α/1990) και του εδαφίου β' της παραγράφου 11 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1990 (ΦΕΚ 189/Α/1990) και εισφέρεται για το σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 08-11-2000.}

 

3. Στο άρθρο 10 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με χρήση εξομοιώνεται και κάθε βραχύτερη του έτους διαχειριστική περίοδος των ανωτέρω Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, υπό τη νομική μορφή που αυτοί είχαν προ της μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού και λήγει την προηγούμενη της έναρξης της πρώτης χρήσης τους ως ανωνύμων εταιρειών.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 216/Α/1991) δύναται να εφαρμοσθεί αναλογικά και στους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου πράκτορες και με όρους που θα καθορίσει η ΔΕΑ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.