Νόμος 4002/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), η οποία μετονομάζεται σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη σύνθεσή της, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, διατυπώνει την άποψή της για θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση των μελών της.

 

Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 3229/2004:

 

α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς:

 

α)α) ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου,

β)β) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου,

γ)γ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους.

 

Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νομιμότητα διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρμογή των όρων της άδειας, την οικονομική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες στο Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του.

 

β) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή / και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους αδειών και πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή / και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.

 

γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια, ή αυτεπάγγελτα.

 

δ) «δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή, το Υπουργείο Οικονομικών, τις Αστυνομικές Αρχές ή αυτοβούλως. Ο τρόπος, ο τόπος και η διαδικασία εκτέλεσης της πραγματογνωμοσύνης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικούς παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων ή / και ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα της.

 

ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης.

 

στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Interpol, οι αντίστοιχες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και την εκπροσώπηση σε αυτές.

 

η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία.

 

θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο παίγνιο και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξή του.

 

ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ι)α) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

3Α. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τα δε άλλα δύο επιλέγονται με τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

 

α. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:

 

α.α. Την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

β.β. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις, καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

γ.γ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.

 

δ.δ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.

 

ε.ε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.

 

στ)στ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.

 

ζ.ζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.

 

η.η. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.

 

β. Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:

 

α.α. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

β.β. Η τήρηση των όρων της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

γ.γ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.

 

δ.δ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.

 

ε.ε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.

 

στ)στ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.

 

ζ.ζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.

 

η.η. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

θ.θ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα:

 

α.α. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας.

 

β.β. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέσμευση της εταιρείας.

 

δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή / και τη σύναψη σύμβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας κοινοποιούμενη στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενό τους. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Δημοσίου, βρίσκεται εκτός του δημόσιου τομέα και των διατάξεων που τον διέπουν και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας και δεν διαχειρίζεται δημόσια χρήματα. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικό της αριθμό φορολογικού μητρώου και υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία η οποία και καταβάλει το προβλεπόμενο σε αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυτόνομη διοικητική, οικονομική και λογιστική υποστήριξη. Οι συμβάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες συμβάσεις και αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της, εκτελούνται δε για λογαριασμό της από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδομή. Η Επιτροπή, όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καταβάλλει σε αυτήν το κόστος των υπηρεσιών αυτών. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Η Επιτροπή Ελέγχου χορηγεί στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία για λογαριασμό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο λογαριασμό εξόδων. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της τελευταίας, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.

 

ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης μέλους ή για όποιον άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού μέχρι την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου μέλους.

 

Στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν μέλη διδακτικού προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πλήρους απασχόλησης, που δεν προέρχονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Τα μέλη αυτά της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και 5 έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 35 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο 7 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

4. Οι θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 αυξάνονται κατά 30 και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά 10. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυχόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

5. Το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υποχρεούται για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και πέντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνσή του καθ' οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, υπηρεσία με έννομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.}

 

7. Πόροι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι:

 

α) Ποσοστό 0,5% επί του μικτού κέρδους (GGR) όλων των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Με την παρούσα διάταξη τροποποιούνται αντίστοιχα οι κείμενες διατάξεις που, ορίζουν την κατά περίπτωση οικονομική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος τυχερών παιγνίων, η οποία μειώνεται κατά ίδιο ποσοστό.

 

β) Ποσοστό 10% επί των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, καθώς και επί των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με βάση άλλες διατάξεις, που αφορούν τους λοιπούς εν λειτουργία φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα αναλάβει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων αυτών, όπως και επί εκείνων που έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, αποδίδει ποσοστό 90% του ποσού των προστίμων που έχει εισπραχθεί, στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

γ) Τα διοικητικά τέλη και παράβολα που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και όσα προβλέπονται να καταβάλλονται, με βάση άλλες διατάξεις, σε λοιπούς εν λειτουργία φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, τις αρμοδιότητες των οποίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

δ) Πόροι που προέρχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και από λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες, τις δραστηριότητες και τις υποδομές της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ε) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Η καταβολή των πόρων πραγματοποιείται απευθείας από τους υπόχρεους προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. H διαδικασία και ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε συναφές θέμα, ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 6 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

8. H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να συντάσσει εγκαίρως ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους. Σε περίπτωση ελλείμματος του προϋπολογισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, χορηγούνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει στο Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τον Μάρτιο κάθε τρέχοντος έτους η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υποβάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Οικονομικών.

 

9. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία νομικής υπηρεσίας, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με απόφασή της, μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή / και την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, των οποίων η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

10. Από την 01-06-2014 η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των εκκρεμών, κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, δικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργού Οικονομικών, όπως και εκείνων που θα προκύψουν στο μέλλον, και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την αγορά παιγνίων. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών διαβιβάζουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κάθε σχετικό, με τις παραπάνω υποθέσεις, φάκελο ή έγγραφο, προκειμένου να συγκροτηθεί το απαιτούμενο αρχείο διαχείρισης των υποθέσεων αυτών. Κατ' εξαίρεση, ο χειρισμός κάθε είδους δικαστικών υποθέσεων σχετικών με τα καζίνο, που αφορούν ή έχουν ως αιτία τους πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης, οι οποίες εκκρεμούσαν μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013, καθώς και όσων τέτοιων δημιουργούνται μετά την ημερομηνία αυτή, για τις οποίες ο κρίσιμος χρόνος προσδιορίζεται πριν την παραπάνω ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων, παραμένει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο τις διεκπεραιώνει με την υπηρεσιακή υποστήριξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Το αυτό ισχύει και για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, όπου, ως αρμόδια υπηρεσία, συνεχίζει να θεωρείται η υπηρεσία, από την οποία μεταφέρθηκαν οι παραπάνω αρμοδιότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.