Νόμος 3905/10 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) προστίθενται νέες παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων χορηγούνται άδειες πρακτόρευσης των παιγνιδιών της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, και γεωγραφικά, ώστε να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, όροι προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης των εν λόγω αδειών, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική με τα παραπάνω λεπτομέρεια που αφορά στη συμβατική σχέση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και των πρακτόρων της.

 

12. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες.

 

Στη σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:

 

(α) Το αντικείμενο και οι θεμελιώδεις αρχές της σύμβασης, η ακριβής φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

 

(β) Οι ρήτρες αποκλειστικότητας και απαγόρευσης ανταγωνισμού εκ μέρους του πράκτορα.

 

(γ) Η σχέση του πράκτορα με το κοινό (διαγωνιζόμενους) και ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

(δ) Οι προϋποθέσεις μεταφοράς, μεταβίβασης ή μετατροπής της επιχείρησης του πράκτορα.

 

(ε) Η παροχή ασφάλειας / εγγύησης εκ μέρους του πράκτορα.

 

(στ) Οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωσης της εγγύησης του πράκτορα και επιβολής σε βάρος του ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα λύσης της σύμβασης.

 

(ζ) Η υποχρέωση του πράκτορα για τήρηση εχεμύθειας.

 

(η) Η υποχρέωση του πράκτορα για επιμέλεια, τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, εντατική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση.

 

(θ) Το δικαίωμα Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου να καταρτίζει κανονισμούς και να εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του πρακτορείου, να διενεργεί ελέγχους στα στοιχεία της επιχείρησης πρακτορείας, καθώς επίσης και να ελέγχει την τήρηση των ασφαλιστικών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων του πράκτορα και τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

(ι) Οι βασικοί κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.

 

(ι)α) Η υποχρέωση του πράκτορα να διαθέτει επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των νόμιμων και συμβατικών του υποχρεώσεων.

 

(ι)β) Δηλώσεις και βεβαιώσεις του πράκτορα ότι, μεταξύ άλλων:

 

(i) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά την κείμενη νομοθεσία,

(ii) σέβεται τις διατάξεις που απαγορεύουν τον παράνομο ή ανταγωνιστικό στοιχηματισμό,

(iii) δεν εκκρεμούν σε βάρος του αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά και κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητά του να εκπληρώσει εις το ακέραιο τις συμβατικές του υποχρεώσεις,

(iv) δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτηση για την υπαγωγή του σε διαδικασία πτώχευσης ή σε διαδικασία εφαρμοζόμενη σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχες με εκείνης της πτώχευσης, ή για τη θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία, ούτε έχει υποβληθεί δήλωση ότι αναστέλλει τις πληρωμές του, ούτε έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές του, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών του, ούτε έχει καταστεί οπωσδήποτε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή έχει σφραγιστεί η περιουσία του,

(v) διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει τέτοιες υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,

(vi) η λειτουργία του πρακτορείου αποτελεί την κύρια απασχόληση του πράκτορα και δεν έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου ή εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και

(vii) (σε περίπτωση νομικού προσώπου) η εταιρεία έχει συσταθεί προσηκόντως και λειτουργεί νόμιμα στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και σύμφωνα με τη νομοθεσία της και η σχετική σύμβαση βρίσκεται εντός του εταιρικού σκοπού.}

 

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 24 στοιχείο γ' του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) και όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτής καταργούνται. Οι συμβάσεις μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και των πρακτόρων που υπεγράφησαν επί τη βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και οι άδειες πρακτόρευσης των παιχνιδιών της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, που εκδόθηκαν επί τη βάσει των ίδιων αποφάσεων έως το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.