Νόμος 4002/11 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέσα σε ένα έτος από το διορισμό των μελών της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

 

2. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο.

 

3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

 

4. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, και ρυθμίζει τα θέματα των ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα θέματα που διέπονται από αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 86 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

6. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της ΕΕΤΠ, συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 του νόμου 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λαχεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνίδι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.}

 

8. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν.

 

9. Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος και μέσω του δικτύου της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.

 

10. Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομιακών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 (ΦΕΚ 256/Α/1968) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

 

11. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και των τροποποιουμένων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994 τροποποιείται ως εξής:

 

{Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.}

 

13. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρίτων από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

 

14. Η περίπτωση κ)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων,}

 

15. Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ((ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής:

 

{15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.}

 

β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

 

{20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων}

 

γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987, άρθρο 6 παράγραφος 18)α του νόμου 2160/1993, (ΦΕΚ 118/Α/1993), προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

 

{20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων}

 

16. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφος 2, 8 και 9 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

17. Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του νόμου 3229/2004 καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.