Νόμος 2218/94 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ρύθμιση αθλητικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και της λοιπής σχετικής προς τις αρχαιρεσίες νομοθεσίας, οι ποδοσφαιρικές ενώσεις - μέλη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Την πρώτη, στην οποία ανήκουν οι ιδρύτριες ενώσεις Αθηνών, Πειραιώς και Μακεδονίας, καθώς και η Ένωση ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιριών και η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και η δεύτερη στην οποία ανήκουν όλες οι άλλες.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη. Από αυτά πέντε (5) είναι εκπρόσωποι της Ένωσης ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιριών και 1 της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, επιλεγόμενα με τους αναπληρωματικούς τους από τα διοικητικά τους συμβούλια. Ειδικά ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας επιλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων πλειοψηφισάντων, για τους οποίους προβλέπει η διάταξη του άρθρου 65 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991).

 

Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μεταξύ των υποψηφίων που υποδεικνύονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων - μελών της.

 

3. Κάθε σωματείο - μέλος ένωσης διαθέτει σε αυτή μία ψήφο. Κάθε ένωση πρώτης κατηγορίας διαθέτει στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τέσσερις ψήφους, κάθε δε ένωση της δεύτερης κατηγορίας μία ψήφο.

 

Οι ενώσεις αποκτούν δικαίωμα ψήφου μετά διετία από την εγγραφή τους στη δύναμη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η Ένωση ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιριών και η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με δύο (2) αντιπροσώπους. Οι ενώσεις, που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με δύο (2) αντιπροσώπους, οφείλουν στην απόφαση διορισμού να ορίζουν και εκείνον που θα κάνει χρήση του δικαιώματος ψήφου.

 

4. Οι ενώσεις της πρώτης κατηγορίας, πλην της Ένωσης ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιριών και της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, υποδεικνύουν για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δύο (2) υποψηφίους με τους αναπληρωματικούς τους. Οι ενώσεις της δεύτερης κατηγορίας υποδεικνύουν 1 υποψήφιο με τον αναπληρωματικό του. Απαγορεύεται η υπόδειξη των μελών της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενώσεως-μέλους αυτής ως υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

 

Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται εγγράφως 15 ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, που συνέρχεται για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της διοίκησης. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας οφείλει να ανακηρύξει με ανακοίνωση του όλους τους υποψηφίους. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων κατατίθενται στο διοικητικό συμβούλιο μία (1) ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση και κρίνονται από αυτή. Η εκλογή διεξάγεται με ψηφοδέλτιο που περιέχει κατ' αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων (ενιαίο ψηφοδέλτιο). Αν ομάδα υποψηφίων θέλει να καταθέσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, τα ονόματα των μελών της δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο ενιαίο ή σε άλλο ψηφοδέλτιο. Η κατάθεση του ψηφοδελτίου ομάδας γίνεται τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την εκλογή. Σε κάθε περίπτωση οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους δεκαεννέα (19).

 

5. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δεκαεννέα (19) πρώτοι από αυτούς που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων, ως αναπληρωματικά δε οι υπόλοιποι κατά σειρά, είτε συγκέντρωσαν την απόλυτη είτε τη σχετική πλειοψηφία. Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση. Αν με την πρώτη εκλογή δεν εκλεγούν όλα τα τακτικά μέλη, αυτή επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, οπότε αρκεί και σχετική πλειοψηφία. Τα μέλη που εκλέχτηκαν με την πρώτη εκλογή προηγούνται εκείνων που εκλέχτηκαν με τη δεύτερη.

 

Σε περίπτωση περισσότερων ψηφοδελτίων εκλέγεται ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο συνδυασμός αυτός εκλέγει τους 15 συμβούλους και ο επόμενος τους τέσσερις (4) κατά σειρά επιτυχίας. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας μεταξύ των δύο (2) πρώτων συνδυασμών.

 

6. Εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της διεξαγωγής της τελευταίας εκλογής συνέρχεται, υπό την προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου, το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον πρώτο και το δεύτερο αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία, καθώς και τους προέδρους των επιτροπών.

 

7. Τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών τους. Ο αριθμός των μελών τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 15 και μικρότερος των εννέα (9).

 

8. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που θα προέλθει από τις πρώτες αρχαιρεσίες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών να εναρμονίσει πλήρως το καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τις διατάξεις του καταστατικού της FIFΑ.

 

9. Στο τέλος του άρθρου 20 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α/1976), όπως ισχύει τώρα μετά την αντικατάσταση εδαφίων του με το άρθρο 2 στοιχείο γ' του νόμου [Ν] 1070/1980 (ΦΕΚ 204/Α/1980), η φράση Υπό του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δύναται να πραγματοποιούνται δαπάνες προς κάλυψη λειτουργικών εν γένει αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τροποποιείται ως εξής: Από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες προς κάλυψη λειτουργικών γενικά αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετά από έγκριση για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητά τους των αρμόδιων υπηρεσιών αυτής.

 

10. Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1976 (ΦΕΚ 17/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1991 (ΦΕΚ 129/Α/1991), πριν από τη φράση μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου προστίθεται η φράση με ποινή ακυρότητας.

 

11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 11, 13, 15 και 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1976, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 417/1985 (ΦΕΚ 145/Α/1985) και 363/1991, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος.

 

12. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 62 πλην της παραγράφου 9 καταργήθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.