Νόμος 4002/11 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 25.000 παιγνιομηχανήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) για το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης α' της παραγράφου 9 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα, τα οποία εγκαθιστά η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, καταβάλλεται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

4. Η άδεια χορηγείται για περίοδο 18 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώνεται με σχετική πράξη που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, και της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και με τον ως άνω Κανονισμό Παιγνίων ή με τη σχετική με τα θέματα αυτά απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

5. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί, με αίτηση της προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να ζητήσει τη χρονική επέκταση της για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

6. Απαγορεύεται στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

7. Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται να παραχωρεί περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.