Νόμος 2579/98 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 43 και 44Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί των οποίων αποκλειστικός μέτοχος ή με πλειοψηφία μετοχών άνω του 60% είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφών μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμος Εταιρία, υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από το καταστατικά τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο μέτοχο.

 

2. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κατά τη λήψη της απόφασης περί διάθεσης των κερδών. Ομοίως οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου ασκούντες το δικαίωμα μετόχου στη Γενική Συνέλευση θυγατρικής επιχείρησης υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κατά τη λήψη της απόφασης περί διάθεσης των κερδών.

 

3. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού θεωρείται άκυρη κατά το μέρος αυτής περί διάθεσης των κερδών και η αρμόδια υπηρεσία για τη δημοσίευση των στοιχείων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 υποχρεούται να αρνηθεί την εντολή για δημοσίευση του ισολογισμού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον δεν συνοδεύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών ότι η διάθεση των κερδών έγινε σύμφωνα με το νόμο αυτό.

 

4. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται από το οικονομικό έτος 1997 και εφεξής μέρισμα δέκα τοις εκατό (10%) στα ετήσια καθαρά κέρδη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης του ανωτέρω μερίσματος.

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται από το οικονομικό έτος 1997 και εφεξής μέρισμα στα ετήσια καθαρό κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).}

 

6. Για τη εταιρική χρήση 1997 και μέχρι μεταβιβάσεως του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρισης Αερίου Ανώνυμος Εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, τόσο η ΔΕΠ ανώνυμη εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της εταιρίες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν μέρισμα ύψους 35% επί των ετησίων καθαρών κερδών τους ανεξαρτήτως του ύψους του καταβεβλημένου κεφαλαίου τους και τυχόν αντίθετης διάταξης του καταστατικού της.

 

7. Τα εδάφια α)α' και β)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) ΛΟΤΤΟ από 01-01-1998:

 

Ποσοστό 43% του συνόλου ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχεία.
Ποσοστό 7% παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για την κάλυψη των πάσης φύσεων εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Ποσοστό 12% στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ποσοστό 17% στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ποσοστό 2% στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή των εθνικών θεμάτων.
Ποσοστό 19% με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

β)β) ΠΡΟΤΟ: Από 01-01-1998:

 

Ποσοστό 58% ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχείο.
Ποσοστό 6% παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Ποσοστό 12% στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ποσοστό 12% στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ποσοστό 2% στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή των εθνικών θεμάτων.
Ποσοστό 10% με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Παρέχεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το δικαίωμα της διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, πέραν των τακτικών, τα έσοδα των οποίων διατίθενται όπως εκείνα από τους τακτικούς διαγωνισμούς πλην των δικαιωμάτων του Δημοσίου που περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι του ποσού 4.000.000.000 δραχμών ετησίως. Ειδικώς για τους 11 τελευταίους πρόσθετους διαγωνισμούς η κατανομή των ποσοστών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

Παρέχεται το δικαίωμα, να προκαταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, από τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των εσόδων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ ποσό σαράντα τοις εκατό (40%) της κατ' έτος εγγεγραμμένης στον Κρατικό Προϋπολογισμό πρόβλεψης εσόδων του Δημοσίου από ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ και μέχρι έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ταμειακών αναγκών της. Μετά τη συμπλήρωση του ποσού αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο αποδίδονται πέραν των δικαιωμάτων του και τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι και τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού.}

 

8. Το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 1326/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 34

 

Από 01-01-1998 οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstakes) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής:

 

ποσοστό 80% σε αυτούς που κερδίζουν
ποσοστό 5% για έπαθλα ιπποδρομιών
ποσοστό 0,125% στη Φίλιππο Ένωση
ποσοστό 0,50% για το Ταμεία Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών
ποσοστό 3% στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδεται μηνιαία. Το αναλογούν προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσό κάθε μηνός αποδίδεται εντός του επόμενου μήνα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.