Νόμος 4141/13

Ν4141/2013: Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4141/2013: Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 81/Α/2013), 05-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης

 

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του νόμου 2992/2002

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2367/1995

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3371/2005

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του νόμου 3756/2009

 

Κεφάλαιο Β: Παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών

 

Άρθρο 5: Ορισμοί

Άρθρο 6: Όροι για την παροχή πίστωσης

Άρθρο 7: Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας

Άρθρο 8: Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο

Άρθρο 9: Εκποίηση κινητών αξιών

Άρθρο 10: Εξόφληση τιμήματος χωρίς πίστωση

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3606/2007

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1969/1991

Άρθρο 15: Τροποποίηση του νόμου 3340/2005

Άρθρο 16: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3556/2007

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις του νόμου 3461/2006 και ερμηνεία του νόμου 3528/2007

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του νόμου 2778/1999

Άρθρο 20: Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ

Άρθρο 21: Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρο 25: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 190/2006 και 56/1985

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986

Άρθρο 27: Τροποποίηση του νόμου 3867/2010

Άρθρο 28: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1667/1986

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Άρθρο 30: Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 και του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 260/2012

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Εσόδων

Άρθρο 34: Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3842/2010, του νόμου 4021/2011 και του νόμου 4060/2012

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις του νόμου 2238/1994 και του νόμου 4110/2013

Άρθρο 39: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001 και του νόμου [Ν] 4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 40: Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων

Άρθρο 41: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3863/2010

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής

Άρθρο 44: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3986/2011 σχετικά με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Άρθρο 47: Επείγοντα θέματα Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.