Προεδρικό διάταγμα 84/19

ΠΔ 84/2019: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 84/2019: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων, (ΦΕΚ 123/Α/2019), 17-07-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις:

 

α)α) Των άρθρων 20 παράγραφος 3, 21 παράγραφος 1, 24 παράγραφος 4 και 27 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως το άρθρο 27 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), 6 παράγραφος 6 περίπτωση γ' και 8 παράγραφος 2 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) και 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004),

 

α)β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

α)γ) του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019),

 

α)δ) της Υ1/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός τάξης της σειράς των Υπουργείων (ΦΕΚ 2901/Α/2019),

 

α)ε) του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/Α/2019),

 

α)στ) της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας (ΦΕΚ 2902/Β/2019).

 

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

γ) Την υπ' αριθμόν 138/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού και του Υπουργού Επικρατείας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 2: Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 3: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εξωτερικών-Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού

Άρθρο 4: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 5: Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και κατάργηση θέσης Ειδικού Γραμματέα και Ειδικής Γραμματείας/Ενιαίου Διοικητικού Τομέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 6: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 7: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 8: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υγείας

Άρθρο 9: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 10: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 11: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άρθρο 12: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 13 Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 14: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 15: Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 16: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 17: Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 18: Κατάργηση Γραφείων Γενικών/Διοικητικών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Άρθρο 19: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Στον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού και τον Υπουργό Επικρατείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-07-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.