Νόμος 2026/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πλαίσιο οργάνωσης υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καταρτίζονται οι οργανισμοί των υπουργείων και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των όρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α/1975) όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995).

 

2. Με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οργανισμούς καθορίζεται η εν γένει οργάνωση τόσο των κεντρικών όσο και των νομαρχιακού και διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών των υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών. Με τους οργανισμούς δεν επιτρέπεται σύσταση νέων θέσεων, μονίμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού, πέρα από το συνολικό αριθμό των υφισταμένων οργανικών θέσεων. Επίσης δεν ρυθμίζονται θέματα συμβουλίων ή επιτροπών. Η κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου [Ν] 51/1975 προβλεπόμενη μεταφορά οργανικών θέσεων επιτρέπεται από υφιστάμενους κλάδους σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ή άλλης κατηγορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

3. Μετά την έκδοση των κατά την παράγραφο 1 οργανισμών, δεν επιτρέπεται έκδοση νέων οργανισμών ή τροποποίηση αυτών πριν παρέλθει τουλάχιστον τριετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

 

5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καταρτίζονται οι οργανισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου ως προς το περιεχόμενο των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 51/1975, όπως ισχύει.

 

Με όμοια προεδρικά διατάγματα, συντάσσεται ενιαίος οργανισμός κατά ομάδες ομοειδών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 51/1975, όπως ισχύει.

 

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να τροποποιείται με όμοια διατάγματα μετά παρέλευση τριετίας από την έκδοση του τελευταίου οργανισμού ή τροποποίησης αυτού.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή έκδοσης οργανισμών, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1320/1983.

 

Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του νόμου 2009/1992.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

6. Οι διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1 παράγραφος 2 περίπτωση δ' και 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ' και 6 του νόμου [Ν] 51/1975,

 

β) του άρθρου 17 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1320/1983, με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού,

 

γ) του άρθρου 27 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του νόμου 1558/1985, ως προς τη σύσταση μόνο θέσεων προσωπικού και

 

δ) του άρθρου 22 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1735/1987

 

καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 καταργούνται μετά την έκδοση των κατά την παράγραφο 1 οργανισμών.

 

7. Η εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 491/1991 Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της κυβέρνησης (ΦΕΚ 178/Α/1991) αναστέλλεται για 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Διοικητικές πράξεις που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί, κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος αυτού, ισχύουν. Κατά το διάστημα αυτό της αναστολής, εφαρμόζεται ο προηγούμενος υπηρεσιακός οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 381/1977, όπως έχει τροποποιηθεί με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 809/1978 και [ΠΔ] 347/1980).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.