Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εξωτερικών-Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

 

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων:

 

(α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 159/2002 (ΦΕΚ 140/Α/2002),

 

(β) η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 147/2017, πλην της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας του άρθρου 27 του ιδίου προεδρικού διατάγματος,

 

(γ) το Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 147/2017,

 

(δ) το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 2 παράγραφος 3 περίπτωση β)β' του προεδρικού διατάγματος 147/2017 το οποίο μετονομάζεται σε Γραφείο Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης (προεδρικό διάταγμα 147/2017),

 

(ε) η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του άρθρου 2 παράγραφος 3 περίπτωση α)α' του προεδρικού διατάγματος 147/2017.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

(α) η Ε' Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου όπως αυτή έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 230/1998 (ΦΕΚ 177/Α/1998) και λειτουργεί,

 

(β) οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης των άρθρων 26 και 28 του προεδρικού διατάγματος 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017), καθώς και τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού του άρθρου 30 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, τα οποία μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

3. Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 159/2002 και οι αντίστοιχες θέσεις μετακλητού Γενικού Γραμματέα και αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, καθώς και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας και η θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα που συστάθηκαν με την υπ' αριθμόν Π23Ε1/42372/Π23Ε2/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2921/Β/2015) καταργούνται.

 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού στην οποία προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Οι θέσεις του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Απόδημου Ελληνισμού του άρθρου 3 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007) καταργούνται.

 

5. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 457/1993 (ΦΕΚ 192/Α/1993) και η θέση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καταργούνται. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.