Απόφαση y6/19

Απόφαση Υ6/2019: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Υ6/2019: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, (ΦΕΚ 2902/Β/2019), 09-07-2019.

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Συντάγματος,

 

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)),

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 80/2019 Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 118/Α/2019),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/Α/2019).

 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 09-07-2019

 

Ο Πρωθυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.