Νόμος 1558/85 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφασή του άλλον αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή ή τον υπουργό, αρμοδιότητες του οποίου έχουν ανατεθεί στον αντιπρόεδρο. Αν δεν υπάρχει άλλος αντιπρόεδρος ή ο Πρωθυπουργό δεν ορίσει αναπληρωτή, οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ασκούνται από τον Πρωθυπουργό. Αν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον πρωθυπουργό ή στον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό.

 

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργό με απόφασή του ορίζει ως αναπληρωτή άλλον υπουργό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφασή του ως αναπληρωτή υπουργό ή άλλον υφυπουργό. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες του υπουργού και του υφυπουργού ασκεί ο Πρωθυπουργό. Σε περίπτωση που παύει να υπάρχει ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού ή ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος υπουργού, ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφασή του άλλον υπουργό ή υφυπουργό ως αναπληρωτή. Αν ο Πρωθυπουργός δεν ορίσει αναπληρωτή του υπουργού, τον υπουργό αυτόν αναπληρώνει αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός του οικείου υπουργείου κατά τη σειρά του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 4. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, αναπληρώνει τον υπουργό άλλος υπουργός κατά της σειρά που ορίζει το άρθρο 21 παράγραφος 3. Αν υπουργός παύσει να υπάρχει, μέχρι το διορισμό νέου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.

 

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρωτή υπουργού ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του, ορίζει άλλο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό ως αναπληρωτή του. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής, τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού ασκεί ο υπουργός του οικείου υπουργείου. Εάν ο αναπληρωτής υπουργός παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον υπουργό του οικείου υπουργείου.

 

5. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του ορίζει ως αναπληρωτή άλλο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό. Αν δεν ορισθεί αναπληρωτής, οι αρμοδιότητες ασκούνται κατά περίπτωση από τον Πρωθυπουργό ή τον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό. Αν ο υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον πρωθυπουργό ή στον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό.

 

6. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας υφυπουργού οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον οικείο υπουργό. Αν παύσει να υπάρχει υφυπουργός, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον οικείο υπουργό.

 

7. Οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, με τις οποίες ορίζονται αναπληρωτές μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.