Νόμος 4508/17

Ν4508/2017: Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4508/2017: Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 200/Α/2017), 22-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο A: Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Υποχρέωση αδειοδότησης

Άρθρο 4: Όροι αδειοδότησης

Άρθρο 5: Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία

Άρθρο 6: Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Άρθρο 7: Χορήγηση άδειας

Άρθρο 8: Έλεγχος δραστηριοτήτων

Άρθρο 9: Ανάκληση ή αναστολή άδειας

Άρθρο 10: Μεταβίβαση δραστηριοτήτων

Άρθρο 11: Διεθνής ευθύνη για ζημίες

Άρθρο 12: Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 13: Επιστροφή διαστημικού αντικείμενου

Άρθρο 14: Κάλυψη εξόδων αίτησης

Άρθρο 15: Κυρώσεις

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού

 

Άρθρο 18: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 19: Όργανα της Εταιρείας

Άρθρο 20: Εσωτερικοί κανονισμοί

Άρθρο 21: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 22: Προνόμια - φορολογικές απαλλαγές

Άρθρο 23: Λύση - εκκαθάριση

Άρθρο 24: Θέματα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων και λοιπά θέματα

 

Άρθρο 25: Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 26: Διατάξεις περί ταχυδρομείων

Άρθρο 27: Παιδικές κατασκηνώσεις

Άρθρο 28: Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας και διαχείριση διαστημικών θεμάτων

Άρθρο 29: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

Άρθρο 30: Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Μητρώου Πολιτών

Άρθρο 31: Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Άρθρο 32: Τροποποίηση του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016)

Άρθρο 33: Παρατάσεις προθεσμιών

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Άρθρο 37: Παράταση έναρξης εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 38: Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 76Α του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 39: Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής

Άρθρο 40: Επικουρικό Προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 41: Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Άρθρο 42: Παράταση της προθεσμίας σύστασης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

Άρθρο 43: Παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 44: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 45: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες

Άρθρο 46: Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Παρατάσεις προθεσμιών

Άρθρο 50: Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητών Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1987 (ΦΕΚ 166/Α/1987)

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 56: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 57: Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.