Νόμος 4508/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν:

 

α) Τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των διαστημικών δραστηριοτήτων,

 

β) τη σύσταση και τήρηση Εθνικού Μητρώου για την καταγραφή και καταχώριση διαστημικών αντικειμένων.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε διαστημικές δραστηριότητες:

 

α) που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,

 

β) που ασκούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας, εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,

 

γ) ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και μόνο εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη,

 

δ) που διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή για τις οποίες χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κράτους ή ανήκουν στη δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους ως Κράτους Εκτόξευσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

 

3. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Κράτος θεωρείται ότι φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες περί Διαστήματος.

 

4. Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙ της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3131/2003 (ΦΕΚ 79/Α/2003), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστημικού αντικειμένου για την Ελλάδα.

 

5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι διαστημικές δραστηριότητες επί διαστημικών αντικειμένων τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων άλλου κράτους και για τα οποία το κράτος αυτό φέρει τη διεθνή ευθύνη για ζημίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ως άνω περίπτωση ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχετικά με τη διαστημική δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.