Νόμος 4508/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όροι αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

 

α) ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικανότητα και εμπειρία για την πραγματοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων,

 

β) η διαστημική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών, καθώς και τη δημόσια υγεία,

 

γ) η διαστημική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,

 

δ) έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το μετριασμό και τη διαχείριση των διαστημικών αποβλήτων ή υπολειμμάτων σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς πρακτικές,

 

ε) η διαστημική δραστηριότητα δεν προκαλεί μόλυνση του Διαστήματος ή των ουράνιων σωμάτων ή δυσμενείς αλλαγές στο περιβάλλον,

 

στ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ITU) που αφορούν τροχιακές θέσεις και τις συσχετισμένες ραδιοσυχνότητες,

 

ζ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 11,

 

η) ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον ειδικοί όροι για την αδειοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της ατμόσφαιρας και του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, να διαφυλαχθούν στρατηγικά, γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους, καθώς και να τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

 

3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να επιβάλει σε κάθε απόφαση για χορήγηση άδειας πρόσθετους ή ειδικότερους όρους, τους οποίους κρίνει χρήσιμους κατά περίπτωση.

 

Ειδικότερα, ο Υπουργός μπορεί να ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους, όπως ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, εμπειρογνώμονες, ειδικούς συμβούλους και επιστήμονες, να θέσει όρους ως προς τη θέση των διαστημικών δραστηριοτήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του φορέα ή την παροχή ασφάλισης για τις διαστημικές δραστηριότητες και τα διαστημικά αντικείμενα.

 

4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί με απόφασή του να μεταβάλει με αιτιολογημένα κριτήρια τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε μια αδειοδοτημένη διαστημική δραστηριότητα, καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.