Νόμος 4508/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 370/1987 (ΦΕΚ 166/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1987 (ΦΕΚ 166/Α/1987) αναριθμείται από το εσφαλμένο 3 στο ορθό 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, που καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου 2, δύναται να αιτηθεί την παραμονή στην ενεργό υπηρεσία έως 2 επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται 3 μήνες πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ' έτος με ανώτατο όριο τα 2 έτη.}

 

2. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1987 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Όσοι από τους Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για 1 έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 60ό έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο συνεκτιμά κυρίως την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους. Οι ανωτέρω κατά την αποστρατεία τους ή την απόλυσή τους, οποτεδήποτε, κρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 343/1969 (ΦΕΚ 238/Α/1969) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 974/1971 (ΦΕΚ 189/Α/1971), λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), όπως ισχύει, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.