Νόμος 4508/17 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προστίθεται νέα παράγραφος 1)α μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012, ως εξής:

 

{1. α. Από 01-01-2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 και επόμενα του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, υπολογίζεται σύμφωνα με τις μοναδιαίες χρεώσεις του παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία καταναλωτών

Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ > 13 GWh

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

6,91

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,46

Γενικής χρήσης ΜΤ

17,90

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

7,07

Φωτισμός Οδών και Πλατειών ΧΤ

13,71

Γενικής Χρήσης ΧΤ

18,24

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ

18,24

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Ημέρας)

 

0 - 1600 kWh/τετραμηνία

6,90

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

50,00

2001 - άνω kWh/τετραμηνία

85,00

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)

 

0 - 1600 kWh/τετραμηνία

6,90

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

50,00

2001 - άνω kWh/τετραμηνία

85,00

 

Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης Χαμηλή Τάση, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες. Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης κάθε καταναλωτή γίνεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης, ανεξάρτητα από την προέλευση της ενέργειας αυτής, ήτοι από το δίκτυο ή από μονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγωγού. Το αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αποδίδεται σύμφωνα με τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προμηθευτές και τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες στον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011.

 

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

 

Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της παραγράφου 1)α αναπροσαρμόζονται, στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία λαμβάνει υπόψη τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, εκτιμήσεις του ύψους των ανταλλαγμάτων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για την επόμενη τριετία, καθώς και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.