Νόμος 4508/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Μητρώου Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 116 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του νόμου 4483/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 124 του νόμου 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.