Νόμος 4508/17 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητών Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας γίνεται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα 3 ετών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης πριν από τη λήξη της, χωρίς αίτηση του Επιθεωρητή, μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως η ακαταλληλότητα ή η αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή. Η πλήρωση θέσης Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, μετά από δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, από το ίδιο πρόσωπο που υπηρετούσε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, λογίζεται ως ανανέωση της απόσπασής του.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και από Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές για χρονικό διάστημα 3 ετών η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Για την ανανέωση της απόσπασης των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών δημοσιεύεται πρόσκληση από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας 1 τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της τριετούς απόσπασης ή της ανανέωσης της απόσπασης. Οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές υποβάλλουν αίτηση μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες. Η επιτροπή αξιολογεί με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, την ικανότητα και αποδοτικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την αναγκαιότητα παραμονής των Επιθεωρητών ή Βοηθών Επιθεωρητών βάσει των εκκρεμών ελέγχων ή δικογραφιών και υποβάλει στον Υπουργό Υγείας αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης με εισήγηση για τα πρόσωπα για τα οποία προτείνεται η ανανέωση της θητείας τους.

 

Η απόσπαση των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της έως ότου είτε ανανεωθεί είτε η θέση τους πληρωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η αυτοδίκαιη παράταση της απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου δεν υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους.}

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους, υποβάλλουν αίτηση έως τη λήξη της απόσπασης, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση πρόσκλησης από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2920/2001.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.