Νόμος 4508/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Παρατάσεις προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παραγράφου Α.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/2008), λειτουργεί από 01-01-2019 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού μέχρι την 31-12-2018. Από την 01-01-2019 η μισθοδοσία του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας καταβάλλεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 (ΦΕΚ 288/Α/1998).}

 

2. α) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αναστέλλεται έως τις 31-12-2018. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 01-01-2019.

 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/20055) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από 01-01-2019 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση.}

 

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), η φράση της 31-12-2017 αντικαθίσταται από τη φράση της 31-05-2018.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προκηρύσσονται μέχρι τις 31-12-2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.}

 

5. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έως 30-06-2018 τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 01-07-2018.}

 

6. α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Η διάρκεια των μεταβατικών περιόδων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη της μέχρι τις 31-12-2018. Το ίδιο χρονικό διάστημα, η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 ισχύει παράλληλα.}

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η μεταβατική περίοδος του άρθρου 28 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.