Νόμος 4508/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αίτηση για άδεια διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από το φορέα και συνυπογράφεται από τυχόν συμμετέχοντες στην υπό αδειοδότηση διαστημική δραστηριότητα, καθώς και τυχόν συνιδιοκτήτες του διαστημικού αντικειμένου στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, συνοδευόμενη από παράβολο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να εξαιρέσει από την καταβολή παραβόλου διαστημικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή εν μέρει δημόσιους σκοπούς ή αποκλειστικά μη εμπορικούς ερευνητικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:

 

α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της νομικής του μορφής (νομιμοποιητικά έγγραφα),

 

β) παρουσίαση των εν γένει δραστηριοτήτων του, καθώς και τις εγγυήσεις του φορέα για τη βιωσιμότητα της υπό αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας,

 

γ) πλήρη και ακριβή περιγραφή της διαστημικής δραστηριότητας και του διαστημικού αντικειμένου για τα οποία ζητείται άδεια,

 

δ) πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του διαστημικού αντικειμένου,

 

ε) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές, καθώς και στην κείμενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,

 

στ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων για λογαριασμό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστημικές δραστηριότητες,

 

ζ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ορίζονται από το φορέα ως σημεία επαφής,

 

η) συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 11,

 

θ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων.

 

Ο φορέας μπορεί να περιλάβει στην αίτηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό θεωρεί χρήσιμο για την τεκμηρίωση του αιτήματός του.

 

3. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να ζητήσει από το φορέα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. Η μη παροχή αυτών μέσα σε εύλογη προθεσμία την οποία τάσσει ο Υπουργός συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.

 

5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατά τον έλεγχο της αίτησης, μπορεί να ζητήσει γνωμοδότηση από εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του Διαστήματος, όσον αφορά την αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες, καθώς και τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από το φορέα με σκοπό την άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η άρνηση πρόσβασης συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.

 

6. Ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία μπορεί να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους μέσα σε προθεσμία 40 ημερών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.