Νόμος 4508/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεθνής ευθύνη για ζημίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη της ευθύνης για ζημίες, ο φορέας υποχρεούται να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει το ποσό των 60.000.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος, την αξία ή άλλες παραμέτρους λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5. Αν η διαστημική δραστηριότητα γίνεται προς το δημόσιο συμφέρον, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με απόφασή του, μπορεί να καθορίσει χαμηλότερο ποσό ή να απαλλάξει το φορέα από την υποχρέωση ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαστημική δραστηριότητα. Οι διαστημικές δραστηριότητες γίνονται προς το δημόσιο συμφέρον αν εξυπηρετούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, την επιστήμη, την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη εάν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος είναι ο φορέας.

 

2. Όταν το Ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, τις διατάξεις της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης ή του παρόντος, θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης εναντίον του εμπλεκόμενου φορέα μέχρι το ποσό της αποζημίωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 3.

 

3. Η εκτίμηση της ζημίας μεταξύ του Κράτους και του φορέα πραγματοποιείται ως εξής:

 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε τρίτο Κράτος ή σε αλλοδαπούς υπηκόους, η εκτίμηση της ζημίας πραγματοποιείται ανάμεσα στο ελληνικό Κράτος και το Κράτος που εκπροσωπεί το θύμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης. Ο φορέας ή το πρόσωπο, που έχει οριστεί προς τούτο από αυτόν, μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις ή στις διαδικασίες εκτίμησης ζημίας μεταξύ των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Κρατών, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντά του,

 

β) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε Έλληνες υπηκόους, η εκτίμησή της πραγματοποιείται από Επιτροπή 3 εμπειρογνωμόνων, ένας από τους οποίους ορίζεται από κάθε μέρος και ο τρίτος κατόπιν συμφωνίας των μερών. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να επιβάλει τον εκ των προτέρων ορισμό των εμπειρογνωμόνων ως μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.

 

4. Το δικαίωμα προσφυγής του Ελληνικού Κράτους εναντίον άλλου εκτοξεύοντος ή συνεκτοξεύοντος Κράτους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου V της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης, δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για ανάληψη δράσης του Ελληνικού Κράτους εναντίον του φορέα.

 

5. Το Ελληνικό Κράτος δικαιούται να προσφύγει εναντίον του ασφαλιστή του φορέα, έως το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί δε να οριστεί συνδικαιούχος στην τυχόν οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση.

 

6. Ο φορέας υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το φορέα είναι σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.