Νόμος 4508/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, όπου καταχωρίζονται τα διαστημικά αντικείμενα που σχετίζονται με αδειοδοτημένες δραστηριότητες, για τα οποία η Ελλάδα είναι, μόνη της ή από κοινού με άλλο Κράτος, το Κράτος Εκτόξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγματοποιείται από άλλο κράτος ή Διεθνή Οργανισμό, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων.

 

2. Για την καταχώριση διαστημικών αντικειμένων εφαρμόζονται τα εξής:

 

α) Ένας μοναδικός εθνικός αριθμός καταχώρισης και καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείμενο, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

β) Καταχωρίζονται οι πληροφορίες του άρθρου IV της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο έντυπο για την καταχώριση διαστημικού αντικειμένου στο Μητρώο του ΟΗΕ.

 

3. Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2, καταχωρίζονται εμπιστευτικώς:

 

α) ο κατασκευαστής του διαστημικού αντικειμένου,

 

β) η εταιρεία εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου,

 

γ) ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστημικού αντικειμένου,

 

δ) τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός του διαστημικού αντικειμένου,

 

ε) τα αρχειοθετήματα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU filings), σύμφωνα με τα οποία λειτουργεί το αντικείμενο,

 

στ) η άδεια άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων που έχει χορηγηθεί στο φορέα με τη σχετική τεκμηρίωση.

 

4. Ο φορέας γνωστοποιεί αμέσως στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τις πληροφορίες των περιπτώσεων β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων, πραγματοποιείται συμπληρωματική εγγραφή, με την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα(30) ημερών από την ημέρα που αυτός έλαβε γνώση της μεταβολής. Αν ο φορέας δεν γνωστοποιήσει τις μεταβολές μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, η άδεια μπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί.

 

5. Η καταχώριση πραγματοποιείται μετά το χρόνο εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου και κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης από το φορέα για το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου και εφόσον συντρέχουν οι όροι της άδειας.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα διαστημικά αντικείμενα που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.