Νόμος 4508/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ΔΕΗ Ανανεώσιμες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) και το άρθρο 9 του άρθρου πρώτου του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), παρατείνονται ως εξής:

 

α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 1 παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2019 για όλες τις Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που υπάγονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β) Η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 2 για μονάδες, στις οποίες η αρχική αυτοτελής Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24-01-2002 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ως άνω ημερομηνία, παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2019.

 

γ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2019.

 

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και σε όσα Αιολικά Πάρκα έχουν μεταβιβαστεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 3377/2005.

 

3. α) Καταργείται η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Α της παραγράφου II του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ6/Φ1/8295/1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 385/Β/1995).

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ' της παραγράφου II του ίδιου άρθρου διαγράφεται ο αριθμός 6, από την εντός παρένθεσης φράση (1, 5, 6, 9 και 10).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.