Νόμος 4508/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί η μεταφορά εντός του 2017 στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται ποσό 10.000.000 € ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην κοινή απόφαση της παραγράφου 3, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.

 

2. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να μεταφερθεί το ως άνω ποσό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2017.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, το ύψος και η κατανομή του ποσού του ειδικού βοηθήματος, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. α) Ποσό 1.000.000 € από το συνολικό μεταφερθέν ποσό στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965), όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24-07-2018. Για τη διάθεση του ποσού αυτού δεν έχει εφαρμογή η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να έχει αναδρομική ισχύ 3 μηνών από τη δημοσίευσή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

5. Στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2 και για τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορούν να μεταφέρονται επιπλέον ποσά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τη διάθεση του ποσού αυτού εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.