Νόμος 4508/17 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

 

{9. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές μπορούν με απόφασή τους, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα της αρμοδιότητάς τους.

 

10. Οι αποφάσεις των παραγράφων 8 και 9 δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), εφαρμόζεται και στους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.

 

3. Οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν συνιστά χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι, που επανέρχονται κατ' εφαρμογή της παρούσας διάταξης, λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.