Νόμος 4093/12 - Άρθρο g

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων γενικής γραμματείας δημοσιονομικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Γ. 1: Μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου τομέα

 

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 01-01-2013.

 

2. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31-10-2012.

 

Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 01-01-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ1.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

3. Από 01-01-2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31-12-2012.

 

4. Από 01-01-2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

 

5. Από 01-01-2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό 50%.

 

6. α. Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό Α2/57332/0022/2012 (ΦΕΚ 358/ΥΟΔΔ/2012), διαμορφώνεται, από 01-01-2013, στο ποσό των 3.450 €.

 

β. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1Β της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2/57332/0022/2012 (ΦΕΚ 358/ΥΟΔΔ/2012), διαμορφώνεται, από 01-01-2013, στο ποσό των 3.000 €.

 

7. α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται, από 01-01-2013, ως εξής:

 

{δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Προεδρίας της Δημοκρατίας.}

 

β. Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011 διαγράφονται, από 01-01-2013, οι λέξεις το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από 01-01-2013 και εφεξής, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτής.

 

Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας, της Κυβέρνησης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 και της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2/49212/0022/2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ1.7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 της από 09-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 224/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της από 04-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/2012).

 

8. Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους Διοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης 5, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, από 01-01-2013. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) καταργείται από 01-01-2013.

 

9. Το χρονοεπίδομα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του διατακτικού της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 2/17132/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012) καταργείται από 01-01-2013.

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

 

11. Από 01-01-2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 01-01-2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο Κράτος ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων.

 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων με αυτόν βαθμών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.70

 

β. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.62

 

γ. Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.42

 

δ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.27

 

ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης. 1.13

 

στ. Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης. 1,00

 

ζ. Δόκιμος Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ' Τάξης. 0.85

 

η. Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης 0.77

 

2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε 1.778 €.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

 

α. Ειρηνοδίκες Γ' και Δ' Τάξης, Δόκιμος Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 316 €.

β. Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 420 €.

γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, 456 €.

δ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 460 €.

ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 470 €.

στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι, 485 €.

ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι, 500 €.

 

5. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων, μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου 560 €.

 

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ' Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχων, 460 €.

 

6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 242 €.

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας και αντίστοιχοι, 161 €.

Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι, 121 €.

 

Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

15. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Πρόεδρος 1,70

β. Αντιπρόεδρος 1,62

γ. Σύμβουλος 1,42

δ. Πάρεδρος 1,27

ε. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως 1,13

στ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00

ζ. Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 0,85.

 

2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε 1.778 €.}

 

β. Οι παράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

 

α. Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 316 €.

β. Δικαστικός Αντιπρόσωπος 420 €.

γ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξης 456 €.

δ. Πάρεδρος 460 €.

ε. Σύμβουλος 470 €.

στ. Αντιπρόεδρος 485 €.

ζ. Πρόεδρος 500 €.

 

5. Πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξης μέχρι Πρόεδρο 560 €.

Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος 460 €.

 

6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

Πρόεδρος 242 €, Αντιπρόεδρος 161 €, Σύμβουλος 121 €.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

16. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

Ιατροδικαστής Α' Τάξεως 1,45

Ιατροδικαστής Β' Τάξεως 1,31

Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως 1,16

Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως 1,00

 

2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ Τάξεως ορίζεται σε 1.023 €.}

 

ΙΙ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{3. Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, οριζόμενο για όλους τους Ιατροδικαστές σε 826 €.

 

4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζημίωση οριζόμενη κατά μήνα, για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας, σε 292 €.}

 

17. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,37

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,08

δ. Λέκτορας 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε 1.065 €.}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, οριζόμενο, ως εξής:

 

i. Καθηγητής 390 €

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 368 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής 335 €

iv. Λέκτορας 300 €

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

 

i. Καθηγητής 273 €

ii Αναπληρωτής Καθηγητής 184 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής 128 €

iv. Λέκτορας 128 €

 

δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:

 

i. Καθηγητής 226 €

ii Αναπληρωτής Καθηγητής 215 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής 200 €

iv. Λέκτορας 184 €

 

στ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα, ως εξής:

 

i. Πρύτανης 250 €

ii. Αντιπρύτανης 200 €

iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος 210 €

 

4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά 70 € με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.}

 

18. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002) αντικαθίσταται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, καθορίζεται ανά βαθμίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της βαθμίδας του Λέκτορα, ως εξής:

 

Βαθμίδα

Κλάδος Ι

Κλάδος ΙΙ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δ

0,90

0,85

0,81

Γ

0,92

0,89

0,85

Β

0,96

0,92

0,89

Α

0,98

0,97

0,92

 

β. Οι περιπτώσεις iii και iv της παρ. 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου οριζόμενο στο ποσό των 195 € μηνιαίως για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Ι, στο ποσό των 150 € για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των 135 € για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΙΙ.

 

iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια οριζόμενη στο ποσό των 83 € για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Ι, στο ποσό των 64 € για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των 51 € για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΙΙ.}

 

γ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας οριζόμενο στο ποσό των 89 € μηνιαίως για τα μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και στο ποσό των 68 € για τα μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου ΙΙ.

 

5. Τα σύμφωνα με τα στοιχεία (iii) και (iv) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγούμενα επιδόματα και μηνιαίες αποζημιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούμενο ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά την παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά 10 € για κάθε πενταετία πραγματικής υπηρεσίας που συμπληρώνεται στην καταληκτική βαθμίδα ύστερα από την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.}

 

δ. Οι υποπεριπτώσεις iii και iv της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου οριζόμενο στο ποσό των 105 € μηνιαίως.

 

iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια οριζόμενη στο ποσό των 30 €.}

 

19. Η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις β', γ', δ', στ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,37

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,22

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11

δ. Λέκτορας 1,00

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε 954 €.

 

2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο ορίζεται ως εξής:

 

Ι. Καθηγητής 380 ευρώ

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 363 ευρώ

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 294 ευρώ

ΙV. Λέκτορας 208 ευρώ

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία ορίζεται ως εξής:

 

Ι. Καθηγητής 260 ευρώ

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 120 ευρώ

ΙV. Λέκτορας 115 ευρώ

 

δ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο ορίζεται ως εξής:

 

Ι. Καθηγητής 218 ευρώ

ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 195 ευρώ

ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ

ΙV. Λέκτορας 111 ευρώ

 

ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων οριζόμενα σε 140 €.

 

η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά 40 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.}

 

20. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3187/2003 αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{4. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται ανά βαθμίδα ως γινόμενο του εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της βαθμίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές ως εξής:

 

Βαθμίδα

Κλάδος Ι

Κλάδος ΙΙ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δ

0,93

0,81

0,80

Γ

0,94

0,88

0,84

Β

0,95

0,92

0,88

Α

0,98

0,97

0,92

}

 

21. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΕΠΤΕΙ), καθώς και των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,37

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,13

δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 1,00

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €).}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

i. Καθηγητής: 383 €

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 350 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 285 €

iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 200 €

v. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού: 86 €

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

 

i. Καθηγητής 218 €

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής 125 €

iv. Καθηγητής Εφαρμογών 110 €

v. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 66 €

 

δ. Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

α)α. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i. Καθηγητής: 205 €

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 185 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 165 €

iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 115 €

 

β)β. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i. Καθηγητής: 135 €

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 120 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 105 €

iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 70 €

 

στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

 

i. Πρόεδρος 250 €

ii. Αντιπρόεδρος 210 €

iii. Διευθυντής Σχολής 210 €

iv. Προϊστάμενος Τμήματος και Διευθυντής Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 100 €

 

3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά 50 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.

 

Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β', γ' και δ' β)β της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά τριάντα πέντε ευρώ (35 €) με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά μόνο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.}

 

22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Ερευνητής Α' 1,37

β. Ερευνητής Β' 1,25

γ. Ερευνητής Γ' 1,08

δ. Ερευνητής Δ' 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Ερευνητή Δ' ορίζεται σε 1.020 €.

 

2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' 1,28

β. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' 1,16

γ. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' 1,06

δ. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ' 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ' ορίζεται σε 945 €.}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β', γ' και ε' της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{3.β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

 

i. Ερευνητές Α' 273 €

Ερευνητές Β' 184 €

Ερευνητές Γ' 128 €

Ερευνητές Δ' 128 €

 

ii. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' 263 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' 143 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' 75 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας ' 75 €

 

γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:

 

i. Ερευνητές Α' 226 €

Ερευνητές Β' 215 €

Ερευνητές Γ' 200 €

Ερευνητές Δ' 184 €

 

ii. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' 190 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' 152 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' 117 €

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ' 90 €}

 

ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:

 

Ζώνη Α' 238 €

Ζώνη Β' 132 €

Ζώνη Γ' 79 €

 

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα βεβαιώνεται, κάθε μήνα, από τον οικείο προϊστάμενο. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ') θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ' με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, μαζί με όλα τα Επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και Επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους 400 € το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και 500 € για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 

6. Προκειμένου περί Ερευνητών Α' τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά 70 €, με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.}

 

23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ερευνητικού προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Συνεργάτη Β', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Ερευνητής Α' 1,37

β. Ερευνητής Β' 1,28

γ. Ερευνητής Γ' 1,18

δ. Ερευνητής Δ' 1,10

ε. Ερευνητής Ε' 1,08

στ. Ερευνητής ΣΤ' 1,06

ζ. Συνεργάτης Α' 1,04

η. Συνεργάτης Β' 1,00

θ. Συνεργάτης Γ' 0,90

ι. Συνεργάτης Δ' 0,88

ι)α. Συνεργάτης Ε' 0,84

 

Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β' ορίζεται σε 850 €.}

 

β. Οι υποπεριπτώσεις i και ii των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

 

i. Για ερευνητές, σε 200 €.

ii. Για συνεργάτες, σε 180 €.

 

γ. Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:

 

i. Ερευνητές 300 €.

ii. Συνεργάτες 200 €.}

 

24. α. Ο βασικός μηνιαίος μισθός της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 3205/2003 ορίζεται, από 01-08-2012, σε 1.410 €.

 

β. Το άρθρο 29 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) αντικαθίσταται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{Άρθρο 29

 

Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας χορηγείται μηνιαίως επίδομα διδακτικής προετοιμασίας ύψους 380 €, επίδομα βιβλιοθήκης ύψους 260 € και ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους 200 €. Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό με διδακτορικό χορηγείται μηνιαίως επίδομα διδακτικής προετοιμασίας ύψους 300 €, επίδομα βιβλιοθήκης ύψους 120 € και ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους 180 €. Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας χωρίς διδακτορικό χορηγείται μηνιαίως επίδομα διδακτικής προετοιμασίας ύψους 120 €, επίδομα βιβλιοθήκης ύψους 100 € και ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους 150 €.}

 

25. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέδρου με θητεία, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Σύμβουλος 1,23

β. Μόνιμος Πάρεδρος 1,11

γ. Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός Πάρεδρος 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Παρέδρου με θητεία ορίζεται σε 1.065 €.}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

 

i. Σύμβουλος 270 €

ii. Μόνιμος Πάρεδρος 180 €

iii. Πάρεδρος με θητεία 123 €

iv. Ειδικός Πάρεδρος 85 €

 

γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:

 

i. Σύμβουλος 217 €

ii. Μόνιμος Πάρεδρος 199 €

iii Πάρεδρος με θητεία 178 €

iv. Ειδικός Πάρεδρος 100 €.}

 

26. Η παράγραφος 14 και οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Εισηγητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α) Σύμβουλος Α': 1,35

β) Σύμβουλος Β': 1,25

γ) Σύμβουλος Γ': 1,11

δ) Εισηγητής: 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εισηγητή ορίζεται σε 1.065 €.

 

15. β) Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

 

Σύμβουλος Α': 270 ευρώ

Σύμβουλος Β': 184 ευρώ

Σύμβουλος Γ': 128 ευρώ

Εισηγητής: 128 ευρώ.

 

γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:

 

Σύμβουλος Α': 220 ευρώ

Σύμβουλος Β': 215 ευρώ

Σύμβουλος Γ': 200 ευρώ

Εισηγητής: 184 ευρώ.}

 

27. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €

β. Διευθυντής 1.580 €

γ. Επιμελητής Α' 1.513 €

δ. Επιμελητής Β' 1.321 €

ε. Ειδικευόμενος 1.007 €.}

 

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €

β. Επιμελητής Α' 205 €

γ. Επιμελητής Β' 174 €

δ. Ειδικευόμενος 190 €

 

4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €

β. Επιμελητής Α' 195 €

γ. Επιμελητής Β' 164 €

δ. Ειδικευόμενος 123 €.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{6. Θέσης - Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθμών τους, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.}

 

δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίστανται, από 01-08-2012, ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 30 €.

 

Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.}

 

ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παρ. 4

του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α' Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το 30% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.}

 

στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ώρου.

 

Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε 70/100 της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.}

 

28. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Πρέσβης 1,79

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' Τάξεως 1,67

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως 1,56

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως 1,44

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως 1,33

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 1,25

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως 1,17

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως 1,09

θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00

 

2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε 1.061 €.}

 

ΙΙ) Το κίνητρο απόδοσης της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 3205/2003 καθορίζεται από 01-08-2012, σε 130 €.

 

ΙΙΙ) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας 231 €.

β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ' μέχρι και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α', καθώς και για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 231 €.

γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β' και Εμπειρογνώμονα Β' 247 €.

δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α', του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου και του Εμπειρογνώμονα Α' 305 €.

ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β', του Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β' και για όλους τους ανώτερους βαθμούς 318 €.

 

6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

 

α. Ακόλουθος Πρεσβείας 112 €.

β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως 112 €.

γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως 154 €.

δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 194 €.

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως 256 €.

στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως 313 €.

ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως 393 €.

η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' Τάξεως 470 €.

θ. Πρέσβης 505 €.}

 

29. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

α. Αρχιεπίσκοπος 1,32

β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,17

γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00

 

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου ορίζεται σε 1.089 €.

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{γ. Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος οριζόμενο σε 165 €.

δ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη ως εξής: Αρχιεπίσκοπος, 100 €. Εν ενεργεία Μητροπολίτης, 50 €.}

 

30. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

Αρχιμουσικός Εξάρχων 1,47

Κορυφαίος Α' 1,41

Κορυφαίος Β' 1,30

Μουσικός 1,00

 

2. Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του μουσικού ορίζεται σε 886 €.}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{γ. Ειδικό μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε 396 €.

δ. Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων, οριζόμενο σε 323 €.}

 

31. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:

 

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) 2,14

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 1,94

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 1,81

Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,69

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,60

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,50

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,31

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,18

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,11

Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,06

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,04

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00

Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,94

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,91

Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,88

Λοχίας και αντίστοιχοι 0,82

Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57

Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32

 

3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε 875 €.}

 

β. Οι παράγραφοι 3 έως και 8)α του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-0-2012 ως εξής:

 

{3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού 100 € για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει. Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 150 €.

 

Για έγγαμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 200 €.

 

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών.

 

Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 100 €.

 

4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:

 

α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 250 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε 170 €.

ii. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε 130 €.

 

β. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:

 

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 225 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε 155 €.

ii. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 115 €.

 

Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

 

5. Θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

 

α. Για τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σε 535 €.

 

β. Για τους Αρχηγούς Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε 350 €.

 

γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε 285 €.

 

δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε 210 €.

 

ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε 133 €.

 

στ. Για τον Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 95 €.

 

ζ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 43 €.

 

η. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 32 €.

 

θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε 26 €.

 

6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:

 

α. Για τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σε 350 €.

 

β. Για τους Αρχηγούς Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος σε 215 €.

 

γ. Για τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε 150 €.

 

7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε 95 €.

 

β. Για τον Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 76 €.

 

γ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε 57 €.

 

δ. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 38 €.

 

ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε 28 €.

 

8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:

 

α. Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται σε 43 €.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 

32. Η παράγραφος 10 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών συνθηκών, ποσό ίσο με 65 €. Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 

33. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 8002/32/122-α/2007 (ΦΕΚ 1803/Β/2007) κοινής υπουργικής απόφασης και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 2/2381/0022/2009 (ΦΕΚ 928/Β/2009) όμοιας, διαμορφώνεται, από 01-08-2012, σε 2,60 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 

34. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006), αντικαθίσταται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,36

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,20

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11

δ. Λέκτορας 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94.

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε 975 €.}

 

β. Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 3432/2006 αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

α)α. Καθηγητής 383 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 350 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 278 €

δ)δ. Λέκτορας 192 €

ε)ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 €

 

Το ανωτέρω επίδομα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

 

α)α. Καθηγητής 218 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 125 €

δ)δ. Λέκτορας 107 €

ε)ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 €

 

δ. Ερευνητικό επίδομα, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

α)α. Καθηγητής 200 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 156 €

δ)δ. Λέκτορας 104 €

 

Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

α)α. Καθηγητής 145 €

β)β. Αναπληρωτής Καθηγητής 145 €

γ)γ. Επίκουρος Καθηγητής 124 €

δ)δ. Λέκτορας 91 €

 

ε. Έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και στον Διευθυντή Σπουδών οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

 

α)α. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 250€

β)β. Διευθυντής Σπουδών 200€

 

3. Τα ποσά των περιπτώσεων α)α' των στοιχείων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά 40 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.}

 

35. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), αντικαθίσταται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,36

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,21

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11

δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε 975 €.}

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 3450/2006, αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

i) Καθηγητής 383 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 350 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 278 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 192 ευρώ

ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 ευρώ

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

 

i) Καθηγητής 218 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 125 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 107 ευρώ

ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 ευρώ

 

δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας, για μέλη που έχουν τακτικές θέσεις.

 

α)α. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i) Καθηγητής 200 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 181 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 156 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 104 ευρώ

 

β)β. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i) Επίκουρος Καθηγητής 100 ευρώ

ii) Καθηγητής Εφαρμογών 73 ευρώ

 

στ. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

 

i) Διευθυντές Σχολών 128 ευρώ

ii) Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα 62 ευρώ.}

 

3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά 40 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.}

 

36. Ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3205/2003, αντικαθίσταται από 01-08-2012 ως εξής:

 

{1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Επιστημονικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Επιμελητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,17

β. Επίκουρος Καθηγητής 1,06

γ. Επιμελητής 1,00

δ. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 0,98

 

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο βασικός μισθός του Επιμελητή ορίζεται σε 933 €.

 

ΙΙ) Οι περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίστανται από 01-08-2012, ως εξής:

 

{β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οριζόμενο ως εξής:

 

i. Καθηγητής 221 €

ii. Επίκουρος Καθηγητής 177 €

iii. Επιμελητής 134 €

iv. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 112 €

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη ως εξής:

 

i. Καθηγητής 208 €

ii. Επίκουρος Καθηγητής 158 €

iii. Επιμελητής 113 €

iv. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 110 €

 

δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόμενο για όλες τις βαθμίδες σε 105 €.

 

ε. Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:

 

i. Διευθυντές Σχολών 85 €

ii. Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα 43 €.}

 

37. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

38. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορίζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσονται μετά την 30-06-2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθενται οι λέξεις:

 

{και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.}

 

γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 01-07-2011 έως και την 31-07-2012, οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 01-07-2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού.

 

Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία.

 

Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 01-08-2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς / και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/2007), όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/0022/07-06-2010 (ΦΕΚ 898/Β/2010), θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31-10-2013,

 

β) η πέμπτη (5η) δόση το Μάρτιο του 2014,

 

γ) η πέμπτη (5η) δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα καταβληθεί το Νοέμβριο του 2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 39 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Γ.2: Πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών - Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2011, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύνανται να πληρωθούν κατ' εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 

β. Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων, προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, απαιτείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του οικείου Υπουργείου, με το οποίο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 

Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων.

 

2. α. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να επιχορηγούνται κατ' εξαίρεση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 υποχρεώσεων αυτών.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, διαγράφονται οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι και την 31-12-2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που προέρχονται από τις προπεριγραφόμενες υπηρεσίες.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου.

 

2.β. Στην καθοριζόμενη στην παραπάνω περίπτωση 2.α συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και ποσά για: α) Κατασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 01-01-2012 σε βάρος των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και β) δάνεια που έχουν συναφθεί από το φορέα, κατά το μέρος που οι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

3. Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού και χημικών αντιδραστηρίων των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν έως και 19-09-2014 δύνανται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του νόμου 2362/1995, του νόμου 2286/1995, του προεδρικού διατάγματος 60/2007, του προεδρικού διατάγματος 118/2007 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 παρατάθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με το άρθρο δέκατο ένατο του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014). Για παράταση βλέπε το άρθρο 22 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

4. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφορούν αμοιβές και έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, όπως δικηγορικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, μεταφραστές, πραγματογνώμονες, συμβολαιογράφοι, καθώς και δαπάνες για δημοσιεύσεις στον τύπο και μετακινήσεις μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που σχετίζονται με δικαστικές ενέργειες, υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010. Εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες δαπάνες εξοφλούνται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της από 19-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012).

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 αντί των λέξεων Το πρώτο δεκαήμερο τίθενται οι λέξεις Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες.

 

6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλές των τρίτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

7. (πρώην 6) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου.

 

Υποπαράγραφος Γ.3: Δαπάνες Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

 

Δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν:

 

α) αμοιβές ιδιωτών συνεργατών, στατιστικών ανταποκριτών και υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι απασχολήθηκαν σε στατιστικές έρευνες και εργασίες 2011 και 2012,

 

β) αποζημίωση για παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού - Κατοικιών - Κτιρίων, της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας και της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος 2011-2012,

 

γ) αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για διενέργεια στατιστικών ερευνών 2011-2012,

 

δ) αμοιβή για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (INTRASTAT) 2011,

 

ε) αμοιβές εμπειρογνωμόνων για παροχή τεχνογνωσίας στην έρευνα Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων και στην Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2011,

 

στ) αμοιβή για τη νομική εκπροσώπηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στα δικαστήρια και την παροχή άλλων νομικών υπηρεσιών πρώτου εξαμήνου 2012,

 

ζ) αμοιβή εμπειρογνώμονα για παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας για τις Γενικές Απογραφές Πληθυσμού - Κατοικιών - Κτιρίων 2011,

 

και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ' εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος Γ.4: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που έχουν καταπέσει ή καταπίπτουν εγγυήσεις που παρασχέθηκαν σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και τον ειδικό τίτλο ΕΤΕΑΝ ΑΕ εξοφλεί στο εξής τις σχετικές υποχρεώσεις της προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με την καταβολή μετρητών, τα οποία της αποδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο σε αντικατάσταση ομολόγων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) που διακρατεί η εταιρεία. Η εξόφληση γίνεται χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις, ιδία τόκους υπερημερίας.

 

Για το σκοπό αυτόν, η εταιρεία, επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ομόλογα του προηγουμένου εδαφίου, τα οποία δεν έχουν λήξει, ίσης ονομαστικής αξίας με το ποσό που λαμβάνει από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να επέρχεται μεταβολή στο μετοχικό της κεφάλαιο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή άλλου νόμου ή του καταστατικού της.

 

Η κατά τα ανωτέρω γενόμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία προς τα πιστωτικά ιδρύματα επιφέρει αυτόματα ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή άλλου νόμου ή του καταστατικού της. Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι απαιτήσεις της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία κατά των πρωτοφειλετών για τα δάνεια των οποίων είχε παρασχεθεί η εγγύηση που κατέπεσε, καθίστανται απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και για τη βεβαίωσή τους ως δημόσιο έσοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009.

 

2. Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία, εντός του έτους 2012 και μέχρι την προηγούμενη ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, έλαβαν ομόλογα, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009, δύνανται να τα επιστρέψουν στην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία και να λάβουν σε μετρητά το ισόποσο της αξίας των εγγυήσεων που είχαν καταπέσει. Για το σκοπό αυτόν, αποδίδονται στην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της προηγούμενης περίπτωσης 1. Συνεπεία αυτής της διαδικασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή άλλου νόμου ή του καταστατικού της, επέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία μείωση, κατά το ποσό των μετρητών που καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυμα και αύξηση κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που της επιστρέφονται.

 

Τυχόν αδιάθετο ποσό από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΕΑΝ για τους σκοπούς της περίπτωσης 1. Εάν μετά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύψει εκ νέου αδιάθετο ποσό, η ΕΤΕΑΝ υποχρεούται να το επιστρέψει στον Κρατικό Προϋπολογισμό έως την ημερομηνία λήξης των ομολόγων των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) που διακρατεί η εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας αντικατάστασης και επιστροφής των ομολόγων. Με όμοια απόφαση τα επιστρεφόμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ομόλογα δύνανται να ακυρώνονται στο σύνολό τους ή μερικά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων της υποπαραγράφου αυτής.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την υπ' αριθμόν [Α] 2/58044/0023Α'/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1828/Β/2009), ονομαστικής αξίας 100.000.000 € αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστώμενα και ημερομηνία λήξης 10-08-2019.}

 

5. Στη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009, κάθε αναφορά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ νοείται ως αναφορά στην ΕΤΕΑΝ ανώνυμη εταιρεία.

 

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος Γ.5: Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

1. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως 8 έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31-12-2012, του οικείου νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως 3 ετών, αρχής γενομένης από 01-01-2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει του παρόντος.

 

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 01-01-2013.

 

Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 30-06-2013.

 

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1)α του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών επιμηκύνεται έως 10 επιπλέον έτη.

 

3. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30-06-2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως 31-01-2013. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από 01-07-2013 υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.

 

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά την 01-01-2013, οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31-01-2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

5. Η προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 2 του νόμου 4038/2012, που αφορά στη συνομολόγηση δανείου και λήγει στις 30-09-2012, παρατείνεται μέχρι 30-06-2013.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.