Νόμος 4172/13

Ν4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046/2012, του νόμου 4093/2012 και του νόμου 4127/2013 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046/2012, του νόμου 4093/2012 και του νόμου 4127/2013 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/2013), 23-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Πρώτο: Κώδιξ Φορολογίας Εισοδήματος

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4: Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5: Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Άρθρο 5Α: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 6: Μόνιμη εγκατάσταση

Άρθρο 7: Φορολογητέο εισόδημα

Άρθρο 8: Φορολογικό έτος

Άρθρο 9: Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 

Μέρος Δεύτερο: Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Άρθρο 11: Εξαρτώμενα μέλη

 

Κεφάλαιο Β: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

 

Άρθρο 12: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 13: Παροχές σε είδος

Άρθρο 14: Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15: Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 16: Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 17: Πρόσθετες μειώσεις φόρου

Άρθρο 18: Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 19: Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 20: Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

 

Κεφάλαιο Γ: Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Άρθρο 21: Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22: Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 22Α: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 22Β: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 23: Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24: Φορολογικές αποσβέσεις

Άρθρο 25: Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Άρθρο 26: Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27: Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α: Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

Άρθρο 28: Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων

Άρθρο 29: Φορολογικός συντελεστής

 

Κεφάλαιο Δ: Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

 

Άρθρο 30: Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31: Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32: Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33: Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34: Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

 

Κεφάλαιο Ε: Εισόδημα από κεφάλαιο

 

Άρθρο 35: Εισόδημα από κεφάλαιο

Άρθρο 36: Μερίσματα

Άρθρο 37: Τόκοι

Άρθρο 38: Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 39: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 39A: Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού

Άρθρο 39Β

Άρθρο 40: Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

Άρθρο 41: Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42: Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 42Α: Δικαιώματα προαίρεσης

Άρθρο 43: Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 43Α: Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

Μέρος Τρίτο: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 44: Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45: Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 46: Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογητέο εισόδημα

 

Άρθρο 47: Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 48: Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Άρθρο 48Α

Άρθρο 49: Κανόνας περιορισμού των τόκων

Άρθρο 50: Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51: Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52: Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

Άρθρο 53: Ανταλλαγή τίτλων

Άρθρο 54: Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55: Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

Άρθρο 56: Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

Άρθρο 57: Εκκαθάριση

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογικός συντελεστής

 

Άρθρο 58: Φορολογικός συντελεστής

 

Μέρος Τέταρτο: Παρακράτηση φόρου

 

Κεφάλαιο Α: Παρακράτηση στην πηγή

 

Άρθρο 59: Φορολόγηση στην πηγή

Άρθρο 60: Φορολογικός συντελεστής

 

Κεφάλαιο Β: Παρακράτηση φόρου

 

Άρθρο 61: Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62: Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63: Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64: Συντελεστές παρακράτησης φόρου

 

Μέρος Πέμπτο: Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 65: Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 66: Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

 

Μέρος Έκτο: Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου

 

Άρθρο 67: Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 67Α: Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 68: Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69: Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70: Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71: Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Μέρος Έβδομο: Φορολογικά κίνητρα

 

Άρθρο 71Α: Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 71Β: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

Άρθρο 71Γ: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 71Δ: Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

Άρθρο 71Ε: Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

 

Μέρος Όγδοο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 72: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

Τμήμα Δεύτερο: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 73: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ

Άρθρο 74: Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, [Ν] 3864/2010, [Ν] 3601/2007

Άρθρο 75: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

Τμήμα Τρίτο: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 76: Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 77: Προϋπολογισμός δήμων

Άρθρο 78: Προϋπολογισμός Περιφερειών

Άρθρο 79: Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος

Άρθρο 80: Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Άρθρο 81: Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 82: Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομιών

 

Άρθρο 83: Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

Άρθρο 84: Έπαθλα Ιπποδρομιών

Άρθρο 85: Κώδικας Ιπποδρομιών - Κανονισμός Προδιαγραφών Ιπποδρόμων

Άρθρο 86: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 87: Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 88: Τροποποίηση του νόμου 4152/2013

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 89: Διατάξεις για τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 90: Διαθεσιμότητα

Άρθρο 91: Κινητικότητα

Άρθρο 92: Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 93: Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 94: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - Ποινές παραβατικών συμπεριφορών παρόχων υγείας κατά την εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 95: Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

Άρθρο 96: Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 97: Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

Άρθρο 98: Ποινές ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 99: Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 100: Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 101: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Άρθρο 102: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 103: Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 104: Τροποποίηση του νόμου 3054/2002

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 105: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 106: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 107: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/ΕΕ

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.