Προεδρικό διάταγμα 118/07

ΠΔ 118/2007: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 118/2007: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, (ΦΕΚ 150/Α/2007), 10-07-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Δ15/Α/Φ19/4040/24-02-2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249/Β/2006).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 102/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Διαγωνισμοί - Αξιολόγηση - Συμβάσεις

 

Άρθρο 2: Προκήρυξη διαγωνισμού

Άρθρο 3: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4: Κανόνες δημοσιότητας

Άρθρο 5: Γλώσσα

Άρθρο 5Α: Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων

Άρθρο 6: Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης

Άρθρο 7: Προσφορά ενώσεων προμηθευτών

Άρθρο 8: Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς

Άρθρο 8Α

Άρθρο 9

Άρθρο 9Α: Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών

Άρθρο 11: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Άρθρο 12: Προσφορές

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 14: Αντιπροσφορές

Άρθρο 15: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 16: Προσφερόμενη τιμή

Άρθρο 17: Αναπροσαρμογή τιμών

Άρθρο 18: Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος

Άρθρο 19: Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Άρθρο 20: Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών

Άρθρο 21: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Άρθρο 22: Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 22Α: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 22Β: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Άρθρο 22Γ

Άρθρο 22Δ: Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Άρθρο 22Ε: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο Γ: Εκτέλεση προμηθειών

 

Άρθρο 26: Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών

Άρθρο 27: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 28: Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 29: Ναύλωση - Ασφάλιση

Άρθρο 30: Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 31: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 32: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση

Άρθρο 33: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 34: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Άρθρο 35: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 36: Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 37: Ανωτέρα βία

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Άρθρο 39: Αποκλεισμός προμηθευτή

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα: Υποδείγματα ανακοινώσεων και προκηρύξεων διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση για συμβάσεις προμηθειών του δημοσίου

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.