Νόμος 3943/11 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2362/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης περιλαμβάνεται και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό - απολογισμό αυτής.}

 

γ. Στην παράγραφο 5 διαγράφονται οι λέξεις που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 2362/1995 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση και μέχρι 31-12-2011, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται:

 

α. Η μεταφορά πιστώσεων αποδοχών από έναν φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πιστώσεων για επιχορήγηση φορέων και υπό κατανομή πιστώσεων για νέες προσλήψεις, σε πιστώσεις αποδοχών του ίδιου ή άλλου φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη δαπανών πρόσληψης, μετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για την τακτοποίηση γενομένων δαπανών μισθοδοσίας.

 

β. Η μεταφορά υπό κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού σε άλλες κατηγορίες δαπανών του ίδιου ή άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.

 

γ. Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του φορέα στον προϋπολογισμό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφθεί οι πιστώσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

3. α) Οι παράγραφοι 7 και 9 του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 αντικαθίστανται ως έξης:

 

{7. Για τις δαπάνες για τις οποίες ως εκ της φύσεως τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ κ.λ.π.) δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησης τους.

 

9. Οι δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, οι δαπάνες του άρθρου 37, καθώς και οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λ.π.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Για τις πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού που τακτοποιούνται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της ανάληψης υποχρέωσης αυτών με αποφάσεις, η εντολή πληρωμής υπέχει από 01-01-2011 θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 

Ειδικά για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και μόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους.}

 

β) Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Για τις δαπάνες που πληρώνονται μέσω προκαταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 2362/1995, η δημοσιονομική δέσμευση, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3871/2010, διενεργείται με την έκδοση σχετικής εντολής, από την αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς προέγκριση από την οικεία ΥΔΕ.}

 

4. Στο άρθρο 52 του νόμου 2362/1995 προστίθενται νέες περιπτώσεις η', θ', ι' ως εξής:

 

{η. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού από δάνεια που χορηγήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα.

 

θ) Για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει και

 

ι) Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3049/2002.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του νόμου 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Λογαριασμοί του Δημοσίου είναι οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης, που εισάγεται με το εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β προεδρικό διάταγμα και παρουσιάζουν το σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Κεντρικής Διοίκησης.

 

Οι λογαριασμοί των δημόσιων ταμείων διακρίνονται σε λογαριασμούς που εμφανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που απεικονίζουν την εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση, η κίνηση των οποίων εισάγεται με αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται και τροποποιούνται οι λογαριασμοί του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών.}

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του νόμου 2362/1995 μετά την περίπτωση ε' προστίθεται νέα περίπτωση στ' ως εξής:

 

{(στ) τις διαδικασίες τακτοποίησης, στα έσοδα και στα έξοδα του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που εξοφλούνται με έκδοση τίτλων. Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την καταγραφή των πράξεων διαχείρισης δημόσιου χρέους, νομίσματος και επιτοκίου που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης.}

 

Οι περιπτώσεις ζ' και στ' της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε ζ' και η'.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του νόμου 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό του Δημοσίου. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παρέχει εγγυήσεις του Δημοσίου για την κάλυψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, με εξαίρεση:

 

α. εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 20/Α/2008),

 

β. τις εγγυήσεις που παρέχονται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λ.π.) και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, και

 

γ. εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας για τη χορήγηση των εγγυήσεων για δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα των περιπτώσεων β' και γ' καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

8. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

9. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997) λύεται, χωρίς εκκαθάριση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της λήγει αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Η κυριότητα και οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες υφιστάμενες κατά τη λύση της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία είναι η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατίθενται, στο σύνολο τους ή εν μέρει, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.

 

10. Το άρθρο 47 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α/1988), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 47: Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη

 

1. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α. Τμήμα Α' - Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Ελληνικής Αστυνομίας.

 

β. Τμήμα Β' - Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Λιμενικού Σώματος και Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

γ. Τμήμα Γ' - Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Λοιπών Υπηρεσιών.

 

δ. Τμήμα Δ' - Εκκαθάρισης: Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό.

 

2. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

 

α. Τμήμα Α'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ', ε', στ', θ' και ι)γ', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρο 23 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας που πληρώνονται μέσω πάγιας προκαταβολής.

 

β. Τμήμα Β'

 

Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Α' Τμήμα, όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Λιμενικού Σώματος και όλων των Υπηρεσιών του, της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010)), καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (άρθρο 2 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010)).

 

γ. Τμήμα Γ'

 

Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α' Τμήμα, όσον αφορά στις λοιπές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις δαπάνες των υπόλοιπων Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

δ. Τμήμα Δ'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ' και ε', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α', β', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και ι)δ', σε συνδυασμό ομοίως με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995.

 

Τήρηση του Μητρώου Προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.