Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12

ΠΝΠ 04-12-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 04-12-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 237/Α/2012), 05-12-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων που αφορούν την ορθή εφαρμογή και τη διόρθωση αβλεψιών και παραλείψεων των νομοθετικών διατάξεων που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 1: Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο B: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού

Άρθρο 7: Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και απορρόφησή του από την Εταιρεία

Άρθρο 8: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 9: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία στο Ελληνικό Δημόσιο

Άρθρο 10: Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

Άρθρο 11: Τροποποίηση νόμου 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-06-1989 (L 395) και την Οδηγία 1992/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-02-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-12-2007 (L 335) (ΦΕΚ 173/Α/2010)

 

Κεφάλαιο Γ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Δ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 13: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων

 

Κεφάλαιο Ε': Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Ζ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Πολεοδομικό γραφείο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Αθήνα, 04-12-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.