Νόμος 4571/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος και εποπτεύει τις διευθύνσεις που, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα της εταιρείας αναφέρονται σε αυτόν. Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής είτε προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε επιλέγεται και τοποθετείται μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών που υπηρετούν στην εταιρεία.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6Α του άρθρου πέμπτου του νόμου 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας (μονίμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού), από τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με ανώτατη διάρκεια τα 2 έτη.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 2, της υποπαραγράφου Γ4, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Τυχόν αδιάθετο ποσό από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΕΑΝ για τους σκοπούς της περίπτωσης 1. Εάν μετά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύψει εκ νέου αδιάθετο ποσό, η ΕΤΕΑΝ υποχρεούται να το επιστρέψει στον Κρατικό Προϋπολογισμό έως την ημερομηνία λήξης των ομολόγων των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) που διακρατεί η εταιρεία.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) οι λέξεις μειοψηφική συμμετοχή αντικαθίστανται από τις λέξεις συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες και οι λέξεις εντός παρένθεσης (στο εξής: επενδυτικά σχήματα) διαγράφονται.

 

5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) μετά τη φράση διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων προορισμένων για συμμετοχή σε προστίθενται οι λέξεις κεφαλαιουχικές εταιρείες, και οι λέξεις η διαχείριση επενδυτικών σχημάτων αντικαθίστανται από τις λέξεις η σύσταση και διαχείριση επενδυτικών σχημάτων.

 

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στο καταστατικό προβλέπεται η κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκρίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, β) το ρόλο και τη λειτουργία των επιτροπών της εταιρείας, γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την υλοποίηση επενδύσεων, δ) τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ε) το Οργανόγραμμα της εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων. Στο καταστατικό προβλέπεται επίσης, η σύσταση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επενδυτικής επιτροπής, η οποία θα γνωμοδοτεί επί των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην εταιρεία συστήνεται νομική υπηρεσία, οι θέσεις της οποίας καλύπτονται και από δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, κατά το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013). Ο Προϊστάμενος αυτής προσλαμβάνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.