Νόμος 4024/11 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), μετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση ή σύνταξη.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εμπίπτουν ρητά στις διατάξεις του και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των εξήντα (60) ημερών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.