Νόμος 3899/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επέκταση πεδίου εφαρμογής του νόμου 3429/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το άρθρο 19 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού, υπάγονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) με εξαίρεση το Ταμείο του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) και τις εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας, όπως ισχύει σήμερα.}

 

β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του νόμου 3429/2005, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3429/2005 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών, που υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε βάρος των φορέων που δεν τηρούν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και τις οδηγίες και εγκυκλίους του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Μεταξύ των κυρώσεων που μπορεί να επιβληθούν είναι και η διακοπή της χρηματοδότησης ή της επιχορήγησης του φορέα.}

 

4. Τα άρθρα 15 έως και 21 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) εφαρμόζονται αναλόγως και στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.