Νόμος 4075/12 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α/2011) στην υποπερίπτωση ii) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το ποσό των 5.000 € και άνω.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31-12-2012 εξετάζονται από αυτές. Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-04-2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31-03-2012 εξετάζονται από αυτές.}

 

3. Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται μετά τη φράση παράγραφο 3 η φράση και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του.

 

5. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) μετά τη φράση του έτους 2011 προστίθεται η φράση:

 

{και των ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και του λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2011,}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 2725/1999, όπως προστέθηκε εκ νέου με το άρθρο 76 του νόμου 3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), μετά τις λέξεις που εποπτεύονται από αυτήν, προστίθεται η φράση καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,.

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) η φράση 31 Οκτωβρίου αντικαθίσταται από τη φράση 30 Νοεμβρίου.

 

8. Η διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) επανέρχεται σε ισχύ ως μηδέποτε καταργηθείσα.

 

9. Εξαιρείται από τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) το πάσης φύσεως προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους ειδικό επιμίσθιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου, ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.