Νόμος 4038/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) δεν ισχύουν για τη συνομολόγηση δανείων για τη χρηματοδότηση των χρεών των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, μόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31-12-2011.

 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμόν 43288/04-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31-12-2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα.

 

Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-09-2012. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου.

 

3. Το επιτόκιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρμογής του με τις έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, ανακαθορίζεται από 01-01-2012 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

4. Δανειακές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες.

 

5. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) παρατείνεται έως την 30-06-2012. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από 01-07-2012 οίκοθεν υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

 

{ι)δ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 

ι)ε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

 

ι)στ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.}

 

7.  Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων. Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου.

 

8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθητών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), 16 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010), 49 παράγραφος 6 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και του άρθρου 70 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) θεωρούνται νόμιμες, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Χρηματικά ποσά που κατανεμήθηκαν έως και την 31-12-2010, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34 Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού του νόμου 3697/2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αυτών, αποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισμών και αποδόθηκαν νομίμως.}

 

10. Στην Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.