Νόμος 4281/14 - Άρθρο 199

Άρθρο 199: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου:

 

(1) της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014),

(2) της περίπτωσης δ' της παραγράφου του άρθρου 8 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014),

(3) των άρθρων 8 και 26 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) όσον αφορά στους κανονισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που ρυθμίζουν όρους και διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων εξοπλισμού και συναφών εργασιών,

(4) του άρθρου 109 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013),

(5) των άρθρων 1 έως 9 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013),

(6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013),

(7) της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013),

(8) του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013),

(9) της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012),

(10) της παραγράφου 3 του άρθρου 239 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012),

(11) της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012),

(12) της περίπτωσης λ)ζ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012),

(13) της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012),

(14) του άρθρου 26 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011),

(15) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011),

(16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011),

(17) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010),

(18) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010),

(19) της περίπτωσης β' της παραγράφου VII του άρθρου 186, της παραγράφου 8 του άρθρου 194 και της παραγράφου 5 του άρθρου 196 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

(20) της περίπτωσης α)α' της παραγράφου 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010),

(21) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008),

(22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της περίπτωσης β' του άρθρου 9 του άρθρου 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007),

(23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 45/Α/2007),

(24) των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006),

(25) της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ' της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006),

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

(26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006),

(27) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006),

(28) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003),

(29) του άρθρου 5Α του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002),

(30) του άρθρου 24 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) όσον αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών,

(31) της παραγράφου 33 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001),

(32) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001),

(33) της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001),

(34) του εδαφίου β' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000),

(35) του άρθρου 55 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999),

(36) της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999),

(37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α' και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδομου του Κεφαλαίου Β' του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) στο μέτρο που αφορά κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης,

(38) του άρθρου 20 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998),

(39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997),

(40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997),

(41) των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995),

(42) των άρθρων 133 και 134 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014),

(43) του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 5 ΙΙ αυτού,

(44) της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όσον αφορά την ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών,

(45) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994),

(46) της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) όσον αφορά στον κανονισμό προμηθειών,

(47) της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992),

(48) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) όσον αφορά τον τρόπο προμηθειών,

(49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988),

(50) των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985),

(51) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 1398/1983 (ΦΕΚ 144/Α/1983),

(52) του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α/2009),

(53) του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007),

(54) του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007),

(55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της παραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρθρου 76, του άρθρου 100, των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996),

(56) του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 331/1996 (ΦΕΚ 223/Α/1996),

(57) του προεδρικού διατάγματος 327/1995 (ΦΕΚ 176/Α/1995),

(58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων β' και γ' του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992),

(59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987),

(60) των άρθρων 1 έως 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1979 (ΦΕΚ 114/Α/1979),

(61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υπουργικής απόφασης 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (ΦΕΚ 292/Β/2013),

(62) των στοιχείων β' και γ' της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/1996), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009),

(63) της παραγράφου 2 της υπουργικής απόφασης Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/2010),

(64) της υπουργικής απόφασης 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010),

(65) του άρθρου 18 της υπουργικής απόφασης Α-15932/1161/2006 (ΦΕΚ 458/Β/2006),

(66) της υπουργικής απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (ΦΕΚ 1280/Β/2003),

(67) της κοινής υπουργικής απόφασης 27319/2002 (ΦΕΚ 945/Β/2002),

(68) της υπουργικής απόφασης 2064/2002 (ΦΕΚ 257/Β/2002),

(69) της περίπτωσης iii της παραγράφου 3)β του τρίτου Κεφαλαίου της απόφασης (συνεδρίαση 26-09-2013) της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414/Β/2013),

(70) του άρθρου 55 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999).

 

Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178:

 

(1) κοινής υπουργικής απόφασης 31/1999 (ΦΕΚ 2302/Β/1999) Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

(2) κοινής υπουργικής απόφασης 58192/2000 (ΦΕΚ 61/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

(3) κοινής υπουργικής απόφασης 4203/300/2000 (ΦΕΚ 249/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

(4) κοινής υπουργικής απόφασης 78870/2001 (ΦΕΚ 1750/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(5) κοινής υπουργικής απόφασης 78761/7062/2001 (ΦΕΚ 1819/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς ανώνυμης εταιρείας

(6) κοινής υπουργικής απόφασης Α/12681/934/2001 (ΦΕΚ 333/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

(7) κοινής υπουργικής απόφασης 263/2002 (ΦΕΚ 528/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία

(8) κοινής υπουργικής απόφασης 12904/980/2002 (ΦΕΚ 330/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς ανώνυμης εταιρείας

(9) κοινής υπουργικής απόφασης Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 1106/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού

(10) κοινής υπουργικής απόφασης 6317/2003 (ΦΕΚ 1217/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών Ολυμπιακά Ακίνητα

(11) κοινής υπουργικής απόφασης 191038/2003 (ΦΕΚ 1088/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών ΕΚΕΠ

(12) κοινής υπουργικής απόφασης Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ 1349/Β/2008) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων

(13) κοινής υπουργικής απόφασης 56294/2009 (ΦΕΚ 2015/Β/2009) Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

(14) κοινής υπουργικής απόφασης 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ 1043/Β/2010) Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

(15) υπουργικής απόφασης 18259/1990 (ΦΕΚ 419/Β/1990) Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

(16) υπουργικής απόφασης 49/1994 (ΦΕΚ 19/Β/1994) Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος

(17) υπουργικής απόφασης 16151/1994 (ΦΕΚ 511/Β/1991) Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

(18) υπουργικής απόφασης 6409/ΦΟΡ/1250/1994 (ΦΕΚ 489/Β/1994) Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(19) υπουργικής απόφασης 37568/3992/1995 (ΦΕΚ 49/Β/1995) Κανονισμός Προμηθειών Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων

(20) υπουργικής απόφασης Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (ΦΕΚ 611/Β/1996) Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Δ17Α/08/20/ΦΝ393/1998 (ΦΕΚ 223/Β/1998), Δ17Α/53/1/ΦΝ393/1998 (ΦΕΚ 522/Β/1998), Δ17Α/05/14/ΦΝ393/2000 (ΦΕΚ 311/Β/2000), Δ17Α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/2001 (ΦΕΚ 305/Β/2001), Δ17Α/02/19/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 400/Β/2002), Δ17Α/02/19/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 400/Β/2002), Δ17Α/95/3/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 964/Β/2002), Δ17Α/14/4/ΦΝ393/2003 (ΦΕΚ 191/Β/2003), Δ17Α/09/53/ΦΝ393/2003 (ΦΕΚ 846/Β/2003), Δ17Α/272/9/ΦΝ393/2004 (ΦΕΚ 1765/Β/2004), Δ17Α/08/56/ ΦΝ393/2005 (ΦΕΚ 573/Β/2005), Δ17Α/05/100/ΦΝ393/2006 (ΦΕΚ 999/Β/2006) και Δ17Γ/10/3/ΦΝ393/2007 (ΦΕΚ 45/Β/2007) και Δ17Α/83/7/ΦΝ393/2009 (ΦΕΚ 1422/Β/2009) αποφάσεις

(21) υπουργικής απόφασης Π2Β/2298/1996 (ΦΕΚ 489/Β/1996) Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας

(22) υπουργικής απόφασης Π2Β/995/1996 (ΦΕΚ 505/Β/1996) Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα

(23) υπουργικής απόφασης 970/1997 (ΦΕΚ 970/Β/1997) Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευαστική

(24) υπουργικής απόφασης 22808/72/1998 (ΦΕΚ 1198/Β/1998) Κανονισμός Προμηθειών ΚΕΕΛΕΝ

(25) υπουργικής απόφασης 5263/ΦΟΡ/559/2000 (ΦΕΚ 897/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ

(26) υπουργικής απόφασης 36072/2001 (ΦΕΚ 1441/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών ΜΟΔ

(27) υπουργικής απόφασης Τ1436/2001 (ΦΕΚ 290Β/2001) Έγκριση Κανονισμού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

(28) υπουργικής απόφασης Φ/4/2/1446/60/2001 (ΦΕΚ 202/Β/2001) Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ

(29) υπουργικής απόφασης 6483/2002 (ΦΕΚ 613/Β/2002) Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας

(30) υπουργικής απόφασης 10915/2002 (ΦΕΚ 636/Β/2002) Κανονισμός Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

(31) υπουργικής απόφασης 11140/2002 (ΦΕΚ 1271/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής

(32) υπουργικής απόφασης 5/2013 (ΦΕΚ 274/Β/2013) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

(33) υπουργικής απόφασης Δ1/Γ/12808/2003 (ΦΕΚ 1037/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου

(34) υπουργικής απόφασης Φ25/70826/5824/2003 (ΦΕΚ 1977/Β/2003) Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας ΓΑΙΟΣΕ: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύναψης συμβάσεων προμηθειών

(35) υπουργικής απόφασης 23584/2006 (ΦΕΚ 1487/Β/2006) Έγκριση του Κανονισμού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων

(36) υπουργικής απόφασης οίκοθεν Φ32/20892/1600/2007 (ΦΕΚ 621/Β/2007) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ

(37) υπουργικής απόφασης οίκοθεν Φ32/20893/1601/2007 (ΦΕΚ 621/Β/2007) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ

(38) υπουργικής απόφασης 4900/2008 (ΦΕΚ 513/Β/2008) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

(39) υπουργικής απόφασης 258/2008 (ΦΕΚ 2647/Β/2008) Τροποποίηση του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

(40) υπουργικής απόφασης 1/491/2008 (ΦΕΚ 2425/Β/2008) Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(41) υπουργικής απόφασης 19063/2008 (ΦΕΚ 1402/Β/2008) Έγκριση του Κανονισμού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων

(42) υπουργικής απόφασης Φ1/2/6488/40/2010 (ΦΕΚ 1990/Β/2010) Κανονισμός Προμηθειών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

(43) υπουργικής απόφασης Δ1 Γ/25457/2011 (ΦΕΚ 2695/Β/2011) Έγκριση Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

(44) υπουργικής απόφασης 6/2012 (ΦΕΚ 38/Β/2012) Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πράσινο Ταμείο

(45) υπουργικής απόφασης 18362/2010 (ΦΕΚ 662/Β/2010) Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(46) υπουργικής απόφασης Φ12/22043/2073/2009 (ΦΕΚ 971/Β/2009) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ

(47) υπουργικής απόφασης Φ27/5857/464/2004 (ΦΕΚ 479/Β/2004) Έγκριση Κανονισμού Σύναψης Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας Προαστιακός,

(48) υπουργικής απόφασης 226959/2003 (ΦΕΚ 748/Β/2003) Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ

(49) υπουργικής απόφασης 226958/2003 (ΦΕΚ 748/Β/2003): Έγκριση του Κανονισμού Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ

(50) υπουργικής απόφασης 226957/2003 (ΦΕΚ 748/Β/2003): Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ

(51) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2168/Β/1999) Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

(52) υπουργικής απόφασης 3442/431/1998 (ΦΕΚ 233/Β/1998) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ

(53) Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

(54) Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 206/2008)

(55) Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

 

Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξουσιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφορούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Δ. Καταργούνται οι κατ' εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, όπως ιδίως των νόμων 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισμού των αποφαινομένων οργάνων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195.

 

Ε. Καταργείται κάθε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διάφορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περί συστάσεως του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 201,

 

β. του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201.

 

γ. του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), πλην:

 

α)α) των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφος 7 σημεία α' - στ', 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1 - 5, 7 εδάφια α', γ' και δ' και 11, 17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36 - 40, του άρθρου 41 παράγραφος 1 εδάφιο α', 2 εδάφια α', γ', δ' και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52 - 55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82 - 91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παράγραφος 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178

 

β)β' της διάταξης του εδαφίου β' της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

γ)γ) των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφοι 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) και

 

δ)δ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,

 

δ. του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), πλην των:

 

α)α) διατάξεων των άρθρων 2, , 3 έως 5, 19, 21, 25, 27, 28, 29 παράγραφοι 2 έως 9, 30 - 38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περιπτώσεις α', β', δ', ε', στ', 8 - 9 των άρθρων 40, 42, 45 παράγραφοι 4 - 6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178,

 

β)β) των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) και

 

γ)γ) των διατάξεων του άρθρου 41, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201,

 

ε. του προεδρικού διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007), εκτός από:

 

α) το άρθρο 15, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 - 194 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και

 

β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178,

 

στ. του προεδρικού διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), πλην των διατάξεων των άρθρων 1 - 10, 12 - 14, 16 - 17, 27 - 66, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου,

 

ζ. της υπουργικής απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 550/Β/1993), πλην των διατάξεων των άρθρων 27 - 44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178.

 

3. Κάθε αναφορά διατάξεων νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστανται από διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει ως αναφορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 

Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και οι σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.