Νόμος 1418/84

Ν1418/1984: Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1418/1984: Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), 28/29-02-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 1: Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 3: Ειδικές έννοιες και ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Κατασκευή δημοσίων έργων

 

Άρθρο 4: Τρόπος κατασκευής - διαδικασίες επιλογής ανάδοχου

Άρθρο 5: Σύμβαση κατασκευής

Άρθρο 6: Διοίκηση του έργου

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του ανάδοχου, ελαττώματα του έργου, κίνδυνος του έργου

Άρθρο 8: Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

Άρθρο 9: Διάλυση της σύμβασης αποζημίωση ανάδοχου

Άρθρο 10: Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 11: Παραλαβή του έργου

Άρθρο 12: Ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 13: Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 14: Διαιτητική επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Εργοληπτικές επιχειρήσεις - μητρώα

 

Άρθρο 15: Εργοληπτικές επιχειρήσεις

Άρθρο 16: Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 17: Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών

 

Κεφάλαιο Δ: Έκδοση διαταγμάτων - ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Έκδοση διαταγμάτων - ειδικές διατάξεις

Άρθρο 19: Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 20: Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα

Άρθρο 21: Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων

Άρθρο 22: Επιθεώρηση των δημοσίων έργων

Άρθρο 23: Ειδικές οργανωτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 24: Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών

Άρθρο 25: Συμπληρωματικές διατάξεις για οδούς, τα μηχανήματα έργων και την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων

Άρθρο 26: Διατάξεις για το ΕΤΜΛΕ, ΤΠΕΔΕ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 28: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-02-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.