Νόμος 2286/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμός - Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών που ενεργούνται από:

 

α) το Δημόσιο,

β) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που αποτελούν οργανισμούς της καθ' ύλην αυτοδιοίκησης,

δ) τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς,

ε) τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά πλειοψηφία,

στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

ζ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών και

η) τις ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω φορείς.

 

2. Προμήθειες του δημοσίου τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή αφ' ενός και των φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 αφ' ετέρου και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών. Επίσης, θεωρούνται προμήθειες του δημόσιου τομέα και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να:

 

α) επεκτείνεται ολικά ή μερικά η εφαρμογή του νόμου αυτού για τις συμβάσεις προμηθειών:

 

α)α) άλλων φορέων, πέραν εκείνων της παραγράφου 1.

β)β) μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και αγαθών που ενσωματώνονται σε δημόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις,

 

β) εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ολικά ή μερικά φορείς της παραγράφου 1,

 

γ) να ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών μπορεί να εξαιρούνται συγκεκριμένες προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1.

 

5. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:

 

Ι. Φορείς:

 

α) Η Προεδρία της Δημοκρατίας.

 

β) Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πραγματοποιεί προμήθειες αγαθών για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες.

 

γ) Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς.

 

δ) Τα θέατρα, τα μουσεία και οι πινακοθήκες, τα ωδεία και οι ορχήστρες, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης η εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία και λοιποί συναφείς φορείς.

 

ε) Οι εν γένει παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα κέντρα παιδικής μέριμνας.

 

στ) Τα γηροκομεία και γενικά τα ιδρύματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, εκτός του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης.

 

ζ) Οι φοιτητικές λέσχες, οι σχολικές επιτροπές και οι βιβλιοθήκες.

 

η) Οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων και προστασίας αυτών που αποφυλακίζονται.

 

θ) Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.)

 

ι) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996) αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου.

 

ι)α) Οι Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.

 

ι)β) Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.

 

ι)γ) Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

 

ι)δ) Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου.

 

ι)ε) Το κέντρο βρεφών Η Μητέρα.

 

ι)στ) Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, εκτός των προμηθειών τους σε μηχανογραφικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και σε μηχανήματα κλιματισμού και αναπαραγωγής εγγράφων.

 

ι)ζ) Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών.

 

ι)η) Που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

 

ι)θ) Τα Επιμελητήρια.

 

κ) Ο όμιλος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου.

 

κ)α. Το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας.

 

ΙΙ. Προμήθειες:

 

α) που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες ή από ειδική διαδικασία διεθνούς οργανισμού.

 

β) πολεμικών ειδών που εκτελούνται από τους δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από μεταβιβαζόμενες σε αυτούς πιστώσεις ή από τις υπηρεσίες και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού,

 

γ) που έχουν προηγουμένως με σχετική πράξη χαρακτηρισθεί απόρρητες,

 

δ) που επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της χώρας,

 

ε) που η σύναψη και εκτέλεση τους πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας,

 

στ) εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, υλικών και συγγραμμάτων, που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για επιστημονικά πειράματα και έρευνες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων και λοιπών ερευνητικών φορέων,

 

ζ) που προορίζονται μόνο για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό ή για εξοπλισμό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Υπουργείου Τουρισμού,

 

η) προμήθειες και επισκευές, που προορίζονται για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αφορούν πολεμικά είδη, όπως όπλα, τυποποιημένο οπλισμό, πλοία, λέμβους και γενικά ναυπηγήματα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα μάχης, ειδικά οχήματα και τυποποιημένα τροχοφόρα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, υλικά οχύρωσης, διαβιβάσεων, ναρκαλιείας, κατασκευής μέσων άμυνας, λιμανιών, οικοδομήσιμα ή κοινόχρηστα υλικά μηχανικού, εξαρτήματα και ανταλλακτικά τούτων, ως και εργαλεία συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας τους.

 

θ) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικών, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα των συμβουλίων περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων τους και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της επόμενης παραγράφου και των παραγράφων 1 έως και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

ι) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου με αντίστοιχη αναρίθμηση των λοιπών εδαφίων.

 

ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα.

 

κ) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες ανατίθενται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΑΒ) με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για όσο χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

 

κ)α) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28-01-1958 (ΦΕΚ 44/Α/1958), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς.

 

κ)β) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του.

 

κ)γ. Προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ή προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους ή πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 3709/2008 (ΦΕΚ 213/Α/2008), με το άρθρο 13 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011), με την παράγραφο 13 του άρθρου 28 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

6. Οι ανωτέρω προμήθειες και επισκευές, καθώς και οι προμήθειες των εξαιρούμενων από τον παρόντα νόμο φορέων εκτελούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, επιφυλασσομένων των κοινοτικών διατάξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ή τις θεσπιζόμενες προς τούτο ειδικές διατάξεις.

 

7. Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997.

 

Ειδικά για την ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί προς τούτο τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών.

 

Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής τους, των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του ιδίου Υπουργείου. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 173/1990 (ΦΕΚ 62/Α?1990) και του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012), με το άρθρο 223 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 201 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.