Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύνταξις μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύνταξις των μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών, γίνεται παρά της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εχόντων ιδίαν τεχνική υπηρεσία, παρ' αυτής.

 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην, το παρά την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας τεχνικό προσωπικόν δεν είναι επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατ' ειδικότητα τεχνικός, δύναται ο Υπουργός των Εσωτερικών να αναθέσει την σύνταξιν μελέτης εις τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ετέρας Νομαρχίας ή της παρά το Υπουργείο Διευθύνσεως Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων.

 

3. Δια τους, κατά την προηγούμενη παράγραφο λόγους, ο Νομάρχης, με εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου Υπουργείου, δύναται να αναθέτει την σύνταξιν μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων εις ετέρας δημοσίας τεχνικές υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού άνευ καταβολής αμοιβής.

 

4. Μελέτες προϋπολογισμού μέχρι 12.000.0000 δραχμών δύναται να συντάσσονται και υπό εχόντων επαρκή προς τούτο εμπειρία εργοδηγών ή σχεδιαστών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ή του οικείου δήμου κατά την κρίσιν του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

5. Δεν συντάσσονται μελέτες γενικώς δι' έργα, προμήθειας, εργασίας και μεταφοράς αξίας 1.000.000 δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

6. Επίσης δεν συντάσσονται μελέτες, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι' επισκευή μηχανημάτων, καθαρισμό οδών, υπονόμων, αρδευτικών αυλακιών, αποκομιδή απορριμμάτων, προμήθεια γραφικής ύλης, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται εις τους δημοτικούς ή κοινοτικούς προϋπολογισμούς επί τη βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενον έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.