Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής εις δημοπρασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις δημοπρασίας δημοτικών και κοινοτικών έργων, γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή τεχνικές εταιρείες, κεκτημένοι πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων, ανάλογο προς την αξίαν και το είδος του έργου, ως και τα λοιπά κατά την διακήρυξη προσόντα. Εμπειροτέχνες γίνονται δεκτοί υπό τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου.

 

2. Εις δημοπρασίας δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών, γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, παρέχονται εχέγγυα άρτιας εκτελέσεως, εγγεγραμμένοι εις το οικείον επιμελητήριον ή επαγγελματική οργάνωση. Εις δημοπρασίας προμήθειας είδους εισαγομένου εκ του εξωτερικού γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια, προσκομίζοντες αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.

 

3. Εις δημοπρασίας προϋπολογισμό δαπάνης έργου μέχρις 800.000 δραχμών μετέχουν και μη πτυχιούχοι εργολάβοι έχοντες εκτελέσει επιτυχώς παρόμοιας φύσεως έργα και παρέχοντες εγγυήσεις άρτιας και εμπροθέσμου εκτελέσεως. Εις τον προϋπολογισμό δαπάνης του έργου δεν περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών που ενσωματώνονται, ων την προμήθεια ενεργεί ο δήμος ή η κοινότης. Το, κατά τα ανωτέρω, χρηματικό όριον, προκειμένου περί μη πτυχιούχων εργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθορίζεται υπό των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 271/1969 (άρθρο 4 παράγραφος 5) ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως.

 

4. Η συμμετοχή εις τις κατά τα ανωτέρω δημοπρασίας μη πτυχιούχων εργολάβων επιτρέπεται επί τη προσκομίσει πιστοποιητικού, εκδιδομένου υπό του Διευθυντή Εσωτερικών της Νομαρχίας, μετά προηγούμενη σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων έργων, ισχύοντος δια μίαν τριετία. Η εμπειρία του υποψηφίου μη πτυχιούχου εργολάβου κρίνεται, παρά των ανωτέρω οργάνων, βάσει εκτελεσθέντων κατά κατηγορίας έργων του δημοσίου,δήμων και κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Τα μέχρι της ισχύος του παρόντος εκδοθέντα πιστοποιητικά αντικαθίστανται δια νέων τοιούτων κατά την ανωτέρω διαδικασίαν εντός εξαμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 

5. Προκειμένου περί ειδικών έργων, απαιτούντων επιστημονική διεύθυνση ή ιδιάζουσα, λόγω της φύσεως αυτών, τεχνική εκτέλεσιν δύναται να απαιτηθεί προσθέτως, δια της διακηρύξεως, συνεργασία των συναγωνιζόμενων μετά φυσικού προσώπου ή Εταιρείας ώστε τελικώς να διασφαλίζεται πλήρως, δια της συνεργασίας η επιστημονική διεύθυνσις και ο κατά περίπτωσιν απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός προς εκτέλεσιν του έργου. Η κατά τα ανωτέρω συνεργασία, θ' αποδεικνύεται δια σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως συνοδευούσης τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής εις την δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού.

 

6. Εις δημοπρασίας δια την εκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς υλικών υδρεύσεως και οδοποιίας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος γίνονται δεκτοί εταιρείες μεταφορών ή ιδιώτες κατ' επάγγελμα μεταφορείς.

 

7. Η ανάθεσις εκτελέσεως έργων, άνευ δημοπρασίας προϋπολογισθείσης δαπάνης άνω των 800.000 δραχμών δεν επιτρέπεται εις μη πτυχιούχους εργολάβους, εξαιρέσει της περιόδου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 26464/1984 (ΦΕΚ 238/Β/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.