Νόμος 3049/02 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5A: Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, με εξαίρεση τη διάθεση κινητών αξιών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων γνωστοποιεί την πρόθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να προχωρήσει σε ανάθεση σύμβασης με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.

 

Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:

 

α)α) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.

 

β)β) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.

 

γ)γ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε ημέρες και, αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες.

 

δ)δ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων που συνδέονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

 

ε)ε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά από ανταγωνιστικό διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα της προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

 

β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

 

γ) Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.

 

δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί ανταγωνιστικός διάλογος, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να προσδιορίσει μετά από συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

 

Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

 

ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος 60/2007.

 

στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεση του.

 

ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για λογαριασμό του Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων όργανο.

 

2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

3. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονομικών ή δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

4. Στην Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των Διαδικασιών Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για την τήρηση των διαδικασιών αυτών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, η οποία βαρύνει το λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 5.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5Α προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.