Νόμος 4281/14 - Άρθρο 201

Άρθρο 201: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 01-07-2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με το άρθρο τρίτο του νόμου 4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/2016), με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4392/2016 (ΦΕΚ 100/Α/2016).

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 την 01-07-2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 01-01-2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 01-10-2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 01-01-2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 01-12-2015.

 

4. Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει 12 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Το άρθρο 157 εφαρμόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, η διαδικασία ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

6. Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 197 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139.

 

7. Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρμόζονται 3 μήνες μετά την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων.

 

8. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 196 αρχίζει 6 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 196.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο εκτός της παραγράφου 5 καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.