Νόμος 3669/08 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εξειδικευμένων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν και εξειδικευμένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα έργα ή εργασίες:

 

α) γεωτρήσεων,

β) πρασίνου,

γ) ειδικών μονώσεων,

δ) ανελκυστήρων,

ε) ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

στ) πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων,

ζ) αποκαλύψεων μεταλλείων και

η) καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

 

2. Οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε μία από τις τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μέχρι και την τέταρτη. Στην τρίτη και τέταρτη τάξη κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρείας.

 

Για την κατάταξη των εξειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα πρασίνου στην τρίτη τάξη, απαιτείται στη στελέχωση τους να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας πρασίνου και ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας πρασίνου με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. Για την κατάταξη τους στην τέταρτη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας πρασίνου και ενός (1) τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας πρασίνου με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. Για την κατάταξη στην τρίτη και τέταρτη τάξη ανωνύμων τεχνικών εταιρειών, στην κατηγορία των έργων πρασίνου, των οποίων η βασική στελέχωση γίνεται με τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών των κύριων κατηγοριών έργων, απαιτείται η κατ' ελάχιστο στελέχωση τους με έναν (1) και 2 αντιστοίχως τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας πρασίνου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τις αντικαταστάσεις των τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών των κύριων κατηγοριών, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας πρασίνου με 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας πρασίνου.

 

3. Στην περίπτωση ανωνύμων τεχνικών εταιρειών, των οποίων η βασική στελέχωση γίνεται με τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών των κύριων κατηγοριών έργων και εγγράφονται και στην εξειδικευμένη κατηγορία πρασίνου, θα πρέπει οι τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών πρασίνου Γεωπόνων ή Δασολόγων να καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών πρασίνου που απαιτείται για τη στελέχωση της επιχείρησης.

 

4. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται με βάση τα κριτήρια των άρθρων 96, 99 και του παρόντος και ιδιαίτερα τα έργα που έχει εκτελέσει η επιχείρηση και τη στελέχωση της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.