Νόμος 1845/89

Ν1845/1989: Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1845/1989: Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α/1989), 26-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 2: Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας

Άρθρο 3: Σύσταση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 5: Πόροι Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Ατέλειες και προνόμια - Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 6: Όργανα διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 7: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9: Γενικός Διευθυντής - Αρμοδιότητες

Άρθρο 10: Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας - Αρμοδιότητες

Άρθρο 11: Διάρθρωση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 12: Διευθυντής Ινστιτούτου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 13: Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 14: Οργάνωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 15: Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 16: Ερευνητικό προσωπικό - Διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης και προαγωγής

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Αποδοχές ερευνητικού προσωπικού

Άρθρο 18Α: Αποδοχές μη ερευνητικού προσωπικού

Άρθρο 19: Ερευνητική άδεια - Απονομή βραβείου

Άρθρο 20: Τεχνικό - Διοικητικό - Οικονομικό - Προσωπικό Υποστήριξης και έκτακτο προσωπικό - Νομικός Σύμβουλος

Άρθρο 21: Κανονισμός κατάστασης προσωπικού - Κανονισμός προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 22: Επισκέπτες και συνεργαζόμενοι ερευνητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, μεταπτυχιακοί φοιτητές

Άρθρο 25: Ενοποίηση, αναδιάρθρωση, κατάργηση και μεταφορά υπηρεσιών έρευνας - Περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 28: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 721/1977

Άρθρο 30: Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανίας και βιοτεχνίας γεωργοχημικών - Τήρηση μητρώου - Επιτροπή ελέγχου

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λ.π.

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων εποικιστικής νομοθεσίας κ.λ.π.

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1541/1985 κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο Δ: Δασοπροστασία

 

Άρθρο 36: Αντικείμενο της δασοπροστασίας

Άρθρο 37: Φορέας Δασοπροστασίας

Άρθρο 38: Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία

Άρθρο 39: Δασικοί υπάλληλοι

Άρθρο 40: Επαγγελματικές σχολές δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων δασοπροστασίας

Άρθρο 41: Επιθεωρήσεις δασών

Άρθρο 42: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 25-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.